Beskrivelse af lokalområdet

Holbæk by ligger ud til Holbæk Fjord. Bymidten ligger på en nordskråning, der falder ned mod vandet. Centralt hvor bymidten møder fjorden ligger havneområdet, som en bymæssig urban markering, hvor by møder vand. Den bymæssige bebyggelse, som strækker sig fra havneområdet, dels mod vest til inderfjorden og dels mod øst til marinaen og golfbanen, er kendetegnet primært ved boligbebyggelse. Disse områder fremstår med en grøn profil, karakteriseret ved henholdsvis Strandparkens store fuldkronede træer og Strandengens grønne flade. Byens udbredelse og afslutning mod det åbne land, udgøres af Omfartsvejen og Holbæk-motorvejens forløb. Fra syd trækkes to større landskabskiler ind i byen dels ved Ladegården og Knudsskoven i vest, og dels ved Fælleden og stadionområdet i øst.

Bysamfund

Holbæk er Nordvestsjællands største by og handelscenter for et større opland. Bymidten, og centerfunktionerne, ligger inden for den indre ringgade, hvor også Kirkepladsen, Bysøplads og en række offentlige funktioner er beliggende. Stationen, med både jernbane og bustrafik, er beliggende centralt i bymidten for enden af gågaden Nygade. Ahlgade er byens vigtigste handelsgade, der løber centralt igennem bymidten og rummer byens torv på det bredeste sted. Nygade og Smedelundsgade udgør de to øvrige vigtigste handelsgader. Bymidten ligger tæt ved havneområdet, med visuel forbindelse dels ved Blegstræde og ved flere af de mindre stræder. Havnearealerne rummer nogle af de mest attraktive byudviklingsarealer i kommunen, og koblingen mellem bymidten og byudviklingen i ny havn er blandt de væsentligste udfordringer for byens udvikling.

Byen har bredt sig mod øst, så landsbyen Tjebberup nu næsten er sammenhængende med Holbæk by, tilsvarende er Allerup i vest og Grandløse i syd  sammenhængende med bymæssig bebyggelse.

 

Læs mere om Holbæk by lokalområde ved at klikke her

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder

Planer

Byrumsplanen for Holbæk by fra 2007 udarbejdet af Gehl arkitekter, er et retningsgivende planværktøj med analyser og anbefalinger for den fremadrettede behandling af de vigtigste byrum i bymidten, herunder Ahlgade, Smedelundsgade, Kirkepladsen, Stationspladsen og Havnetorvet. Anbefalingerne heri er realiseret ved anlæg og omdannelse af Kirkepladsen og er endvidere i vid udstrækning indarbejdet i de eksisterende rammer for fremtidig planlægning.

Visionen er, at skabe en sammenhængende bylivsoplevelse i bymidten, på de bløde trafikanters præmisser. En ”oplevelsesrute” – der kobler handelsliv, kultur- og caféliv med de vigtigste byrum og pladser i bymidten – og som ”ruller den røde løber ud” fra Ahlgade til havnen.

Se helhedsplan for Holbæk by her

Se byrumsplan for Holbæk her

Se byrumsanalyse for Holbæk havnefront

Holbæk_havnefront_visionsskitser_og_referencer