Regionale trafikforbindelser

Statisk kort

Retningslinjer

3.1.1 Der foretages arealudlæg til sikring af anlæg af dobbeltspor Holbæk-Kalundborg. Udformning og beliggenhed af anlægget skal ske i overensstemmelse med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter.  

3.1.2 Der foretages arealudlæg til yderligere udbygning af Skovvejen mod vest i højklasset udførelse, motorvej/motortrafikvej. Udformning og beliggenhed af anlægget skal ske i overensstemmelse med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter.

3.1.3 Der foretages arealudlæg til forlægning af rute 57 mellem Sorø og Holbæk til forlægning af vejen ved Kvanløse og vest om Igelsø samt øst om Ugerløse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter. 

3.1.4 Der foretages arealreservation til omfartsvej vest om Tølløse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter. 

3.1.5 Der foretages arealreservation til en ny forbindelsesvej fra den nye underføring af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej til den eksisterende jernbanebro ved erhvervsområdet i den nordlige del af Tølløse, nær Lunderød.

3.1.6 Planlægning for nye veje, nyanlæg og regulering af veje skal tage nødvendige landskabelige hensyn. Inden for værdifulde landskabsområder og værdifulde naturområder kan normalt ikke gennemføres nye veje. 

3.1.7 Nyanlæg af veje og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige faunapassager og krydsninger af stier sikres.

Bemærkninger til retningslinjer

Grundstammerne i kommunens trafikale hovedstrukturer udgøres af jernbanen, Nordvestbanen (København-Kalundborg), samt af vejstrækningerne Rute 21 (Holbækmotorvejen og Nykøbingvejen), Rute 23/Skovvejen (Elverdam-Kalundborg) og Rute 57 (Holbæk–Sorø). Derudover er der regionale jernbanelinjer fra Holbæk til Nykøbing Sj. og fra Tølløse til Høng. Jernbanenettet betyder, at mange - også mindre byer - i Holbæk Kommune er begunstiget af stationer og jernbanens kollektive trafiktilbud. Jernbanens kollektive trafiktilbud suppleres af regionale buslinjer.

Vejstrækningerne rute 21, 23 og 57 er statsveje, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for.

På Holbækmotorvejen er gennemført en udbygning på strækningen mellem Fløng og Roskilde Vest fra 4 til 6 kørespor, og ligeledes fra 4 til 6 kørespor på den øvrige strækning mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej. Målet har været at løsne op for de store køproblemer på strækningen i myldretiderne. Med færdiggørelsen heraf, er den trafikale forbindelse til hovedstaden væsentligt forbedret for bilisterne.

Den første og anden delstrækning af Skovvejen (rute 23) er udført. Anden delstrækning syd om Regstrup er færdiggjort og ibrugtaget i 2019 og 2020. Dette vil ligeledes medvirke til at forbedre de trafikale forbindelser til hovedstadsområdet for bilisterne.

Med en senere opgradering af Skovvejen mod vest til motorvej forventes ændrede tilkørselsforhold til Jyderup. Således lukkes til- og frakørsel til Holbækvej. Dette må antages at medvirke til en fredeliggørelse af Holbækvej i Jyderup. Fremover vil Jyderup have en vestlig og en østlig tilkobling til motorvejen. Her vil især den østlige tilkobling have stor betydning for de store erhvervsarealer i den østlige del af byen. Med etableringen af motorvejen vil det på sigt være hensigtsmæssigt at se på den nord-sydgående trafik, herunder ikke mindst den tunge trafik.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe mulighed for, at der etableres en ny forbindelsesvej fra den nye underføring af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej til den eksisterende jernbanebro ved erhvervsområdet i den nordlige del af Tølløse, nær Lunderød. På den baggrund fastlægger Kommuneplan 2021 en retningslinje om en arealreservation til forbindelsesvejen. Det vurderes, at forbindelsesvejen vil lette trafikanters adgang imellem den østlige del af Tølløse og Hjortholmvej.