Landskabsregistrering

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

4.1.1 Der skal som udgangspunkt planlægges, så de enkelte landskabstræk bevares eller forbedres i overensstemmelse med landskabskarakteranalysen for området.

4.1.2 Ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg eller tilsvarende ændringer, skal der ske en tilpasning til landskabet. Der må tilsvarende ikke ske oplag, skiltning, terrænændringer eller tilsvarende, som kan forringe landskabsoplevelsen.

4.1.3 I landskaber, som er skadede eller forstyrret skal eventuel planlægning som udgangspunkt søge at skabe landskabelige forbedringer og understøtte de landskabelige målsætninger i landskabsplanen.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

4.1.4 I værdifulde/bevaringsværdige landskaber kan der som udgangspunkt kun opføres bebyggelse og tekniske anlæg, der er nødvendige for landbruget eller bidrage til oplevelsen af landskabet.

4.1.5 I de sammenhængende landskaber må større bebyggelser og større tekniske anlæg kun tillades, hvis de ikke med rimelighed kan placeres uden for de udpegede landskabsområder.

4.1.6 Inden for de udpegede større uforstyrrede landskaber skal det så vidt muligt undgås, at der placeres større tekniske anlæg.

Bemærkninger til retningslinjer

Det er målet med kommuneplanen at udpege landskaber, som er særlig værdifulde eller på anden vis kan bidrage til oplevelsen af landskabet. Som udgangspunkt må der ikke ske en reduktion af de værdifulde landskaber og de retningslinjer, som gælder for disse områder. Hvis der gennem planlægning og forvaltning sker en reduktion af beskyttelsen, skal den ændrede anvendelse begrundes. En sådan begrundelse skal forholde sig til de identitetsskabende landskabstræk, landskabsoplevelsen og områdets sårbarhed. Tilsvarende skal naturindholdet, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning vurderes.

Forandringer i det åbne land skal afvejes, så de sker i respekt for de enkelte områders karakter og kvalitet. Så vidt det er muligt, så skal de enkelte landskabers værdier beskyttes eller udvikles.  Generelt skal ny bebyggelse og anlæg samt udbygning af eksisterende bebyggelser og anlæg ske under hensyn til landskabet. Skiltning i det åbne land må som udgangspunkt ikke finde sted med mindre det er relevant skiltning i tilknytning til en erhvervsejendom og kun efter kommunens retningslinjer. Oplag af forskellig art må kun ske, hvis det i nødvendigt omfang er afskærmet og ikke forstyrrer landskabsoplevelsen. Hvis der i forbindelse med gravearbejder på en ejendom i landzonen bliver jord til overs kan det udjævnes i maksimalt et lag på ½ meters tykkelse på ejendommens øvrige arealer. Større terrænændringer og deponering af jord mv. kræver som udgangspunkt tilladelse fra kommunen, og skal ske på arealer anvist af kommunen og efter kommunens retningslinjer, se i øvrigt kommuneplanens afsnit vedrørende affald og forurenet jord.

Det er målet, at der gennem planlægningen og administrationen af det åbne land sikres, at de bevaringsværdige landskaber bevares og styrkes, og at de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Tilsvarende er det væsentligt, at kommunens andre landskaber, som repræsenter områder af stor værdi eller særlig karakteristika bliver sikret gennem udpegninger og en planlægning, som tager hensyn til disses værdier.

Landskabsplan

Kommunens landskabsplan er udarbejdet efter landskabskaraktermetoden. I denne plan er angivet målsætninger og anbefalinger i hele kommunen fordelt på 38 delområder. Denne plan ligger desuden til grund for anden planlægning og administration. Landskabsplanen kan ses her.

Det åbne land i kommunen er karakteriseret ved at have flere forskellige landskabstyper, som hver har deres karakterer og bevaringsværdi. Typisk for kommunen er samspillet mellem natur- og kulturgrundlaget som det kan ses i landbrugslandskabet. Men alligevel er der et stort spænd fra store naturprægede og skovbevoksede områder i den vestlige del af kommunen til de rene kulturlandskaber som den inddæmmede Lammefjord mod nord. Men også landskabsoplevelsen er forskellig i de enkelte dele af kommunen med mange forskellige typer af landskaber som kystlandskabet, bakkelandskabet, de store flade områder, ådale med mere.