Vindmøller

Statisk kort

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

Retningslinjer for opstilling af store vindmøller

8.1.1 Der er udpeget interesseområder (primære og sekundære positivområder) for placering af store vindmøller. De udpegede interesseområderne er de områder der umiddelbart er vurderet egnet til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til 130 meter. Det forudsætter dog yderligere undersøger og vurderinger før der kan tages endelig stilling.

8.1.2 Før der evt. kan opstilles store vindmøller i de udpegede interesseområder for store vindmøller skal der gennemføres yderligere planlægning.

Retningslinjer for udskiftning af eksisterende vindmøller 

8.1.3 Uden for de udpegede interesseområder for store vindmøller kan eksisterende vindmøller eventuelt udskiftes.

Udskiftning kræver en nærmere vurdering og eventuel planlægning ved minimum at udføre en VVM-screening. Udskiftning eller ombygning kan endvidere kun ske under forudsætning af:

  • at møllernes placering ikke ændres væsentligt,
  • at møllernes fysiske dimensioner (navhøjde, rotordiamelter mv.) ikke ændres væsentligt og
  • at generatorskifte mv. ikke giver anledning til et forøget støjniveau.

Generelle retningslinjer for store vindmøller

8.1.4 Store vindmøller i et interesseområde for store vindmøller skal placeres med en indbyrdes afstand på 3 - 5 x rotordiameteren. Retningslinjen gælder ikke, hvis en VVM-redegørelse kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.

8.1.5 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere veje end 1 gange vindmøllens totalhøjde. I konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at fastlægge en mindsteafstand til en vej på 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.

8.1.6 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere jernbaner end 1 gange vindmøllens totalhøjde. I konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at fastlægge en mindsteafstand til en jernbane på 1,7 gange vindmøllens totalhøjde. 

8.1.7 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger af stål eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end to gange møllens totalhøjde.

8.1.8 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

Udseende

8.1.9 Store vindmøller i interesseområderne skal etableres med horisontal aksel.

8.1.10 På store vindmøller i interesseområder skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter være mellem 1:1,1 og 1:1,35.

8.1.11 Store vindmøller inden for samme interesseområde for store vindmøller skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal samt være 3-bladet.

8.1.12 Der må ikke være reklamer eller logo på vindmøller.

8.1.13 Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader.

8.1.14 Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter og veje fjernes til 1 meter under terræn.

8.1.15 Sendeudstyr til radio- og telekommunikation kan anbringes i vindmølletårne, hvis det ikke er synligt og dermed ikke skæmmer arkitekturen på den enkelte vindmølle.

Vejadgang og omformerstationer

8.1.16 Anlæg af veje til opstilling og servicering af vindmøllerne skal ske under hensyntagen til områdets jordbrugsmæssige anvendelse. Vejene skal så vidt muligt anlægges langs naturlige skel i landskabet.

8.1.17 Omformerstationer til vindmøllerne skal så vidt muligt placeres i tilknytning til anden bebyggelse i områder eller alternativt, så de indpasses i landskabet.

Retningslinjer vedrørende husstandsmøller og småmøller (mini- og micromøller

8.1.18 En husstandsvindmølle og småmølle skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg på egen grund og mindst 250 m. fra nabobeboelser. Afstandskravet på 250 m er vejledende.

8.1.19 Husstandsvindmøller og småmøller kan opstilles uden konkret udpegning i kommuneplanen, hvis de opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg.

8.1.20 Husstandsmøller og småmøller kan kun opstilles efter en - som minimum - VVM-screening og en nærmere konkret vurdering.

8.1.21 Husstandsmøller må maksimalt have en totalhøjde på 25 meter. Totalhøjden for småmøller må ikke overstige 8,5 m.

8.1.22 Husstandsmøller og småmøller kan etableres med enten horisontal eller vertikal aksel.

 

Definitioner

Bemærkninger til retningslinjer

Bemærkninger til retningslinjer for store vindmøller

Planlægning og tilladelser

Opstilling af vindmøller forudsætter en konkret fysisk planlægning, herunder bl.a. at det konkrete område er udpeget i kommuneplanen og at der er vedtaget retningslinjer herfor. Undtagelsen er opstilling af enkeltstående husstandsvindmøller, der placeres i nærhed til eksisterende bebyggelse, samt småmøller.

Opstilling af nye vindmøller og udskiftning af gamle vindmøller er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal derfor altid gennemføres undersøgelser i henhold til kravene i bekendtgørelsen. De konkrete projekter forudsætter ofte udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.  

Opstilling af store vindmøller forudsætter desuden, at der er fastlagt en konkret kommuneplanramme og udarbejdet en lokalplan for det enkelte område. Det gælder som udgangspunkt også for udskiftning af eksisterende vindmøller. I forbindelse med denne planlægning skal der tages stilling til om der skal udarbejdes en miljørapport. 

Interesseområder for store vindmøller

Kortet viser primære og sekundære positivområder for placering af vindmøller med en totalhøjde på 130 meter. For de primære positivområder gælder det, at der ikke umiddelbart er nogen planmæssige hindringer i forhold til at opstille vindmøller med den angivne højde. For de sekundære positivområder kan der være forhold, der skal belyses yderligere førend det er muligt at vurdere hvorvidt området er egnet til opstilling af vindmøller med den angivne højde. Generelt gælder det dog, at der ikke kan opstilles vindmøller uden en konkret vurdering af det enkelte område samt udarbejdelsen af planlægning herfor. Områderne er udpeget med udgangspunkt i de øvrige hensyn i planlægningen, herunder afstand til beboelse, veje og andre anlæg samt hensyn til kommuneplanens øvrige udpegninger.

Der er i kommuneplanen fastlagt konkrete kommuneplanrammer for 3 områder til vindmøller. Det drejer sig om:

  • Rammeområde 6.T01. Der er vedtaget en lokalplan for området (Lokalplan nr. 6.11A) og udarbejdet en VVM-redegørelse for et konkret projekt. I området kan der opstilles i alt 12 møller med en totalhøjde på 127 meter. Ved kommuneplanens vedtagelse er der opstillet 10 store vindmøller i området. Der kan opstilles yderligere 2 vindmøller i området, når 6 eksisterende vindmøller i området er fjernet. 
  • Rammeområde 12.T02. Der er vedtaget en lokalplan for området (Lokalplan nr. 12.02) og udarbejdet en VVM-redegørelse for et konkret projekt. I området kan der opstilles i alt 2 store vindmøller med en totalhøjde på 127 meter. Ved kommuneplanens vedtagelse er der opstillet 2 store vindmøller i området, og der kan således ikke opstilles yderligere.
  • Rammeområde 11.T01. Opførelse af store vindmøller i området forudsætter, at der forinden er udarbejdet en lokalplan med en tilhørende miljøvurdering samt et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for et konkret projekt.  I området kan der opstilles i alt 2 vindmøller med en totalhøjde på 130 m. Det forventes, at det er en forudsætning, at 3 eksisterende vindmøller i området er fjernet, inden der kan opstilles nye, store vindmøller i området. VVM-redegørelsen kan fastlægge andre bestemmelser om, hvor mange vindmøller der kan etableres i området.

Påvirkningen fra store vindmøller

Vindressourcen udnyttes væsentligt bedre med de store vindmøller, idet der med disse vindmøller kan produceres mere strøm med færre vindmøller. De store vindmøller stiller dog skærpede krav til landskab, afstand til nabobebyggelse, kulturhistorie med videre, og der er derfor også færre opstillingsmuligheder, som til gengæld skal udnyttes optimalt. De færre opstillingsmuligheder skyldes især, at der er stor forskel på, hvordan forskellige landskabstyper og områder vil blive påvirket af store vindmøller. F.eks. vil landskaber med spredt beplantning som udgangspunkt være mere robuste i forhold til store vindmøller end helt åbne landskaber.  

Udskiftning af eksisterende, mindre vindmøller

Udskiftningen de eksisterende vindmøller kan kun ske under forudsætning af den visuelle påvirkning af omgivelserne ikke ændres væsentligt og at støjniveauet ikke øges. Dette er for et sikre det fornødne hensyn til omgivelserne. Udskiftning af vindmøllerne kan/vil desuden forudsætte, at der forinden er udarbejdet en nærmere planlægning. 

Udseende

Hensynet til landskabet skal prioriteres højt ved opstillingen af vindmøller. De enkelte vindmøllegrupper skal kunne opfattes som en harmonisk helhed. Derfor skal der stilles krav til ensartethed og opstillingsmønster. I ”Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land” fra foråret 2007 anbefales det for grupper med 3 til 4 vindmøller, at de opstilles i lige rækker med en afstand mellem møllerne på 3-5 gange rotordiameter.  Der må som udgangspunkt ikke være en afstand over 5 gange rotordiameteren, da opfattelsen af en sammenhængende vindmøllegruppe dermed forsvinder. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor det kan være vanskeligt at overholde afstandskravene. Her skal det i planlægningen dokumenteres, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. Kun møller med 3-bladet rotor kan opstilles, da det giver det mest harmoniske udtryk.

Desuden har det stor betydning, at vindmøllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så neutrale som muligt i landskabet. Erfaringen viser, at lysegrå nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. Skilte, reklamer, logo og belysning bortset fra lysafmærkning må ikke anbringes på vindmøllerne. Sendeudstyr til radio- og telekommunikation kan kun anbringes på vindmøllerne i et omfang, hvor det ikke ødelægger den generelle arkitektur på den enkelte vindmølle.

Afstandskrav

Afstand til naturgasledninger og højspændingsledninger

Baggrunden for bestemmelsen om afstand til naturgasledninger er risikoen for lynnedslag og gensidige påvirkninger. Retningslinjerne om afstande til højspændingsledninger har samme årsag. Ved overordnede naturgasledninger af stål forstås vedtransmissionsledninger (80 bar) og regionale fordelingsledninger (16 bar).

Afstand til veje og jernbaner

Af hensyn til trafiksikkerheden på veje, herunder overordnede og vigtige vejforbindelser, samt jernbaner skal der ved placering af vindmøller tages hensyn til, at der ikke må kunne ske eksempelvis nedblæsning eller udslyngning af isdannelser, vingespidser og lignende eller optræde uheldige optiske virkninger for trafikanterne. Disse forhold skal vurderes nærmere, hvis retningslinjen om afstande til veje og jernbaner ikke er overholdt. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejes sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.

Som udgangspunkt er det muligt at opstille vindmøller 1 gange en vindmølles totalhøjde fra henholdsvis veje og jernbaner. Det er dog vurderet, at der i en zone mellem 1 og 1,7 gange en vindmølles totalhøjde kan optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller. Og det er baggrunden for, at der i vissse tilfælde kan være nødvendigt at fastsætte et afstandskrav imellem en vindmølle og en vej/jernbane på op til 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.

Afstand til forsvarets anlæg

Ved placering af møller inden for en radius af 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarsministeriet høres.

Afstand til andre tekniske anlæg

Opstilling af vindmøller må ikke forstyrre radiokædeforbindelser. Vindmøller må ikke være til gene for luftfarten herunder luftfartens navigationsanlæg.

Støj

Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller og skal overholde de gældende støjgrænser. Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastlægger regler om støjniveau i forhold til nærmeste nabobeboelse. Overholdelse af disse krav skal dokumenteres i ansøgningsfasen. Det anbefales, at støjgrænsen også overholdes til beboelsen på den ejendom, hvor møllerne opstilles.

Skyggekast

Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere end 10 timers reel skyggetid om året. Store vindmøller skal udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt. Skyggekast opstår, når vindmøllens vinger står mellem solen og beboelse. Generne fra skyggekast skal ligesom støjgener vurderes i forhold til både beboelse og udendørs opholdsarealer såsom haver og terrasser mv. i umiddelbar tilknytning til beboelsen. I overensstemmelse med Miljøministeriets anbefaling er der i retningslinjerne fastsat en grænse på 10 timers skyggekast pr. år ved nabobeboelser beregnet som reel skyggetid” Vindmøller skal udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt for at overholde 10 timers grænsen. Afstandskravet til nabobeboelse på 4 gange totalhøjden skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af visuelle gener som skyggekast og glimt (refleksion af sollys i vingerne) mv.

Lysafmærkning mv.

Anlæg med en højde på 100 meter og indtil 150 meter skal afmærkes, hvis Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet.

Vejadgang og jordbrugsinteresser

Opstilling af vindmøller skal ske under hensyntagen til den eksisterende jordbrugsmæssige anvendelse af et område. Inden for et vindmølleområde eller lokalplanområde til vindmøller kan den jordbrugsmæssige anvendelse fortsætte som hidtil, og i planlægningen for vindmøller skal hensynet til landbrugsdriften indgå. Det kan f.eks. ske ved at anlægge servicevejene til møllerne, så de generer markdriften mindst muligt.

Bemærkninger til retningslinjerne for husstandsmøller og småmøller (mini- og micromøller)

Det konkrete projekt for en husstandsvindmølle eller en småmølle skal som minimum VVM-screenes i henhold til miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vindmøllerne kan dog som udgangspunkt opstilles uden anden planlægning i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvilket som hovedregel er indenfor en afstand på 20 m. En afgørelse må bero på en samlet vurdering af, om vindmøllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed bl.a. i forhold til terrænforhold og landskaber i øvrigt. Ønskes møllerne opstillet andre steder, kræver det en nærmere planlægning. Ved konkret vurdering fra sag til sag skal der altså tages plan- og landskabshensyn og nabohensyn.

Det kræver desuden normalt en landzonetilladelse efter planloven at opføre en husstandsvindmølle eller småmølle i landzonen. Grundlaget for landzonesagsbehandlingen vil være retningslinjerne om husstandsvindmøller og småmøller, de øvrige retningslinjer for det åbne land og de konkrete støjhensyn. Det betyder, at der efter en konkret vurdering, hvori der indgår de ovennævnte forhold, kan gives tilladelse til husstandsmøller og småmøller, der ikke belaster landskabet.

I Holbæk Kommune kan husstandsvindmøller og småmøller desuden kun opstilles mindst 250 m. fra nabobeboelser. Afstandskravet på 250 m. er vejledende og skyldes et ønske om at sikre et særligt hensyn til omgivelserne. I en landzonelokalplan kan der være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at opsætte husstandsvindmøller og småmøller.