Stier og grønne områder

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for parker og grønne områder i byerne samt bynære grønne arealer

7.4.1 Offentlighedens adgang og benyttelse af byens rekreative grønne arealer skal bevares, kvalitetsforbedres og udbygges, herunder ved etablering af stiforbindelserne i og mellem eksisterende og nye områder.

7.4.2 Ved byomdannelse og nyanlæg i byerne, skal der som hovedregel indgå en grøn strukturgivende beplantning med mulighed for stedvise opholdsmuligheder og strukturen skal være med til at skabe en grøn sammenhæng i byen.

7.4.3 I forbindelse med planlægning af større boligområder skal der sikres sammenhængende grønne friarealer. Større træer, levende hegn og vådområder mv. skal så vidt muligt bevares og integreres i friarealerne.

7.4.4 Parker og bynære grønne områder skal bevares til rekreativ anvendelse og der skal sikres offentlig adgang til arealerne.

7.4.5 Ved omlægning af bynære arealer skal det sikres, at en del af arealet anvendes rekreativt, til stiforbindelser og som opholdsarealer mv.  

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

Besøgsområder

7.4.6 I Holbæk Kommune er der udpeget besøgsområder, der er områder, der byder på en særlig naturoplevelse og som har god adgang for besøgende. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer i området, som tilsidesætter de landskabelige værdier eller forringer oplevelsen af området. Ændringer i områderne forudsætter en særlig planmæssig begrundelse eller at der sikres et hensyn til værdierne i området og oplevelsen heraf. Der kan i tilknytning til udpegende besøgsområder etableres bygninger som er indpasset området.

7.4.7 I besøgsområder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at bevaringsværdierne tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

7.4.8 Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan tillades etableret, såfremt de beskyttelsesmæssige eller jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod dette. Etablering skal fortrinsvis ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg. Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til 5 telte til lejlighedsvis teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes til andre formål.

Rekreative stier

7.4.9 Det rekreative stinet i kommuneplanen omfatter nationale cykelruter, regionale rekreative stier og kommunale rekreative stier i byerne og i det åbne land. Stinettet skal skabe gode forbindelser mellem byerne og det åbne land ad sikre stier, let adgang til det åbne land, til natur- og kulturoplevelser i det det åbne land og til kystområderne ad rekreative stier, mulighed for ridning ad udvalgte stier og forbedrede adgangsforhold for handicappede til det åbne land og kystområderne.

7.4.10 Det kommunale rekreative stinet skal bevares, udbygges og kædes sammen med det regionale og nationale rekreative stinet.

7.4.11 De rekreative stier skal placeres og indrettes, så de giver mulighed for oplevelser. Der skal tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg. Stinettet skal i videst muligt omfang tage udgangspunkt i de eksisterende stier og småveje. Hvor disse af trafiksikkerhedsmæssige eller oplevelsesmæssige årsager ikke er tilstrækkelige kan der anlægges nye stier.

Bemærkninger til retningslinjer

Parker og grønne områder i og i tilknytning til byerne

Byens parker og grønne områder er byens rekreative åndehuller og bidrager på mange måder til en bedre, smukkere og sundere by. Parker og grønne områder i Holbæk Kommune omfatter både byparker, grønne vejforløb, herunder vejbeplantning, grønne områder i boligområderne, bynær skov og øvrige grønne friarealer i byen eller i tilknytning til byen. 

Det er væsentligt, at der arbejdes for at forbindelserne mellem byens grønne områder styrkes, for at byen får en oplevelsesrig sammenhæng med mulighed for bevægelse, leg, motion og rekreation i grønne omgivelser. Grønne områder bidrager til befolkningens sundhed ved både at fremme bevægelsesmuligheder, men også ved at være mentale åndehuller. En grøn sammenhæng i byen bidrager også til at byen opleves smukkere og mere varieret og tilfører byen en stærk grøn struktur, med gode rammer for en flersidig anvendelse med let adgang for befolkningen - også for immobile befolkningsgrupper. 
Byens grønne områder spiller en vigtig rolle i forhold til klimaforandringer og øgede vandmængder. I takt med byens udbygning, øgede befæstede arealer og øgede trafikmængder er det nødvendigt at tage højde for nedsivning af regn- og overfladevand samt at minimere luftforurening. 

Besøgsområder

I Holbæk Kommune er der udpeget besøgsområder. Retningslinjerne for besøgsområder skal sikre, at disse områder danner grundlag for lokalisering af ekstensive friluftsaktiviteter uden forringelse af de naturmæssige og landskabelige værdier. Det rekreative stinet vil binde kommunen sammen for cyklister og vandrere, når det med tiden bliver fuldt udbygget. Bl.a. er Åmosen, Skellingsted friluftsområde og Brorfelde udpeget.

Besøgsområderne ligger i attraktive naturområder og er egnede til ekstensiv og ikke anlægskrævende former for friluftsliv. Der kan dog etableres stier, opholdsarealer, mindre parkeringspladser, udsigtspunkter, informationstavler, minimuseer, teltpladser, spejderhytter, shelters og lignende. Anlæggene skal placeres på en måde, der tilgodeser væsentlige beskyttelsesinteresser. I Skellingsted friluftsområde kan der endvidere placeres større anlæg til kultur- og naturformidling samt friluftsliv. Derudover kan der etableres anlæg til overvågning og forsøg med gasudvinding fra den gamle losseplads.  

Rekreative stier

Der er i 2009 udarbejdet en stiplan, der omfatter både trafikstier og rekreative stier. 

Et sammenhængende rekreativt stinet, som både binder byen og det omgivende landskab sammen og som indeholder differentierede oplevelsesmuligheder er et stort attraktiv for en by eller et boligområde. Befolkningens muligheder for at færdes til fods eller på cykel er essentielt i et bæredygtigt og sundhedsfremmende bymiljø. Rekreative stier kan bruges som færdselsårer for de bløde trafikanter, men er også meget vigtig i forhold til fritidsaktiviteter som løb, gåture og cykling. 
Gode muligheder for friluftsliv efterspørges både af den lokale befolkning og kommunens turister, og ofte er et godt stinet årsagen til om befolkningen benytter sig af de friluftsmuligheder, der findes i deres lokalområde. Gåture er en stigende friluftsaktivitet ligesom løb, cykling og andre uformelle aktiviteter, der ikke er afhængig af medlemskaber af det etablerede foreningsliv eller skal indpasses efter særlige tidspunkter. 

Holbæk Kommune oplevende i forbindelse med stiplanlægningen i 2008 en meget stor interesse fra kommunens befolkning og der blev også peget på stierne som en del af den løsning, som kunne løfte den sundhedsmæssige og sociale kapital hos befolkningen. 

Stinettet skal både dække den korte daglige færdsel til og fra boligen, men også kunne tilbyde længere ture gennem landskabet. Stinettet kan være med til at koble forskellige oplevelser sammen, både i en landskabsmæssig og bymæssig sammenhæng.