Mål for Byudvikling

Beskrivelse

Kommuneplan 2021 skal lægge grundlaget for en samlet bæredygtig kommune både en hovedby og en række større og mindre bysamfund samt det åbne land. 

Holbæk by er kommunens hovedby og et attraktivt og dynamisk center for erhverv, handel, privat og offentlig service til gavn for alle kommunens borgere. Byen skal tilbyde et varieret udbud af boligområder, arbejdspladser og sociale og kulturelle mødesteder – også med funktioner, der rækker ud over kommunegrænsen. Holbæk by skal være kommunens trafikale centrum for kollektiv regional og lokal trafik. Vi skal dyrke forskelligheden og fokusere indsatsen på at udvikle en stærk hovedby, der kan løfte udviklingen i hele kommunen.

Forskellige byer har forskellige forudsætninger og potentialer. Vi skal udnytte forskellighederne og de lokale kvaliteter til at skabe et varieret udbud af attraktive bysamfund og boligområder. Planlægningen og byudvikling skal bidrage til at udvikle levende og dynamiske byer med en god rollefordeling og et sundt samspil, så ressourcerne udnyttes hensigtsmæssigt. Der skal fortsat være udbygningsmuligheder for boliger i alle lokalområder. 

Det kan være svært, at sikre balancen mellem by og land, men vi skal bruge forskellighederne som en styrke og understrege, at Holbæk Kommune kan det hele. Holbæk by er afhængig af de øvrige byer og landområder, på samme måde som de er afhængige af Holbæk by. Lokalområderne og de enkelte delområdebyer skal ses som en del af en samlet bæredygtig kommune med by og land, hvor byerne hver især har deres særlige kvaliteter og tilbud, som supplerer hinanden.

Det er ved at se på forskellighederne, at man får øje på styrkerne. Vi skal derfor spille hinanden stærke ved fortsat at styrke de forskellige områders værdier.

Fortætning af eksisterende bysamfund skal medvirke til at skabe mere levende, dynamiske og bæredygtige byer. Der skal være tæt sammenhæng mellem trafikplanlægning og byudvikling, og stationsnær byomdannelse skal fremmes. Det åbne land skal så vidt muligt friholdes og der skal være en tydelig adskillelse mellem land og by.

På det regionale plan skal planlægningen understøtte Holbæk Kommune som en stærk kommune i Nordvestsjælland og Øresundsregionen. Forbindelserne til hovedstadsområdet skal styrkes og de nationale og regionale samarbejder skal fremmes. Holbæk Kommune skal være en aktiv medspiller i udviklingen af et bæredygtigt Danmark i vækst.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne for temaet "Byudvikling".

 

 

FN´s verdensmål

Du kan trykke på nedenstående ikoner og læse mere om FN´s verdensmål der prioriteres/relateres til byudvikling.

 

Bæredygtig energi Bæredygtige byer og lokalsamfund