Grønt Danmarkskort

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

4.3.1 Småbiotoper, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, skal så vidt muligt bevares.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

4.3.2 Grønt Danmarkskort er udpeget på kortet og består af naturbeskyttelsesområder (og potentielle naturbeskyttelsesinteresser), økologiske forbindelser (og potentielle økologiske forbindelser) samt Natura 2000 områder. Inden for de samlede udpegninger vil kommunen gennem planlægning og aktiv naturforvaltning aktivt søge at bevare, forbedre og skabe nye levesteder og spredningsmuligheder for vilde planter og dyr, som led i at styrke og øge biodiversiteten. Kommunen vil prioritere at bevare og forbedre den eksisterende natur indenfor Grønt Danmarkskort. Prioritering af konkrete naturprojekter indenfor Grønt Danmarkskort vil ske løbende og i det omfang det ligger indenfor kommunens muligheder. Prioriteringen er ikke til hinder for etablering af naturprojekter på øvrige arealer indenfor grønt danmarkskort, hvor kommunen vurderer at projektet vil bidrage til kommunens samlede natur- og biodiversitetskapital.

4.3.3 Inden for de udpegede internationale beskyttelsesområder (Natura 2000 områder) må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder for de arter, for hvilke området er udpeget. Tilsvarende må der ikke ske ændringer uden for et Natura 2000 område, som kan påvirke forholdene i et Natura 2000 område.

4.3.4 Inden for områder, som er udpeget som potentielle naturområder, må der ikke ske tiltag, som vil forhindre, at naturgenopretning er mulig.

4.3.5 Inden for større sammenhængende naturområder skal det sikres, at tætheden af naturområder og sammenhængen mellem disse bevares og forbedres.

4.3.6 I økologiske forbindelser må der ikke ske byudvikling eller anlægges veje og tekniske anlæg, hvis spredningen af vilde dyr og planter derved forringes. Hvor der sker indgreb i økologiske forbindelser skal der kompenseres med anlæg der sikrer, at der fortsat er faunapassage og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter.

4.3.7 I potentielle økologiske forbindelser skal spredningsmulighederne for vilde dyr og planter forbedres, og der må ikke ske byudvikling eller placeres anlæg, der forhindrer gennemførelsen af en økologisk forbindelse.

Bemærkninger til retningslinjer

Om Grønt Danmarkskort

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebar, at kommunerne blev forpligtiget til at foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort omhandler naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Endvidere peges på områder, som kan bidrage til andre formål for eksempel klimatilpasning og friluftsliv.

Lokalt Naturråd Vestsjælland udarbejdede fælles retningslinjer for Holbæk Kommune samt Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Sorø kommuner

Lokalt Naturråd Vestsjælland udarbejdede en samlet udtalelse: ”Fælles principper om Grønt Danmarkskort”. Udtalelsen blev udarbejdet i enighed og uden mindretalsudtalelser. Der blev ikke udarbejdet kortbilag eller udpeget konkrete områder. Udtalelsen indeholder tre hovedelementer. Det første handler om metodikken til udpegningen. Det andet handler om, hvad der bør være opmærksomhed på ved realiseringen. Det tredje handler om særlige fokuspunkter ved anden planlægning.

Metodik til udpegningen:

 • Der bør ses på naturtypernes særegne karakteristika.
 • Der bør ses på de landskabelige og de geologiske forhold.
 • Eksisterende viden om forekomsten af arter skal inddrages, herunder isolerede bestande og særligt beskyttelseskrævende arter.

Opmærksomhedspunkter ved realiseringen af Grønt Danmarkskort:

 • Det offentlige bør gå forrest på egne arealer.
 • For private bør det ske ved frivillighed og med mulighed for kompensation.
 • Jordfordeling og jordopkøb kan være attraktive tiltag.

Særlig fokuspunkter:

 • Friluftslivet skal understøttes under hensyntagen til beskyttelsen af naturen.
 • Ved etablering af infrastrukturanlæg skal der tages hensyn til økologiske forbindelser. 
 • I forbindelse med byudvikling skal grønne strukturer tænkes ind i planlægningen.

Udpegningen af Grønt Danmarkskort i Holbæk Kommune er sket i overensstemmelse med Naturrådets anbefalinger.

Udpegningen af det grønne danmarkskort har desuden fulgt de nationale kriterier. Det vil sige følgende kriterier ligger til grund for udpegningen: 

 1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områderne.
 2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.
 3. Naturområder med synergieffekter for fx klimatilpasning, vandmiljø eller rekreation.

Holbæk Kommune har sammenholdt statens digitale naturkort - også kaldet biodiversitetskortet - med egne registreringer af beskyttede naturtyper, herunder data opnået gennem feltstudier, og har på den baggrund heraf foretaget udpegningen af Det grønne Danmarkskort. Kommunen har gjort brug af det digitale naturkorts data om artscore, der afspejler forekomsten af rødlistede arter samt bioscoren, som viser arealer, der har værdi eller potentiale som levested for rødlistede arter. Det er i forbindelse med sammenstillingen af de hidtidige udpegninger og de digitale naturkort konstateret, at kommunens lokale kendskab og registreringer har en god kvalitet, og derfor er de eksisterende udpegninger fra kommuneplan 2017 i meget stor grad videreført.

Ifølge planloven skal der i kommuneplanen redegøres for størrelsen af de arealer der indgår i udpegningen til Grønt Danmarkskort. Der er i kommuneplan 2021 således udpeget følgende arealer:

 • Grønt Danmarkskort 20.104,3 ha
 • Naturbeskyttelsesområder med særlig interesse 14.737,3 ha
 • Potentielle naturbeskyttelsesområder 4.388,6 ha
 • Økologiske forbindelser 1.061,3 ha
 • Potentielle økologiske forbindelser 391,7 ha

Udpegningerne i kommuneplan 2017 er i stor grad videreført i kommuneplan 2021, desuden er der sket en forøgelse af områder udpeget til naturbeskyttelsesområder med særlige interesser og Grønt danmarkskort, da sø-arealet ved Skarresø, Jyderup udpeges til naturbeskyttelsesområder med særlig interesse og Grønt Danmarkskort, og som følge heraf øges disse udpegninger.

Om udpegningerne i øvrigt

Naturudpegningen omfatter såvel egentlige naturområder, særligt udpegede naturområder og potentielle naturområder. Det er målet med udpegningen at sikre høj biologisk mangfoldighed ved at beskytte levesteder for de naturligt tilhørende arter af vilde dyr og planter. Hensynet til naturen skal styrkes i forhold til byudvikling og nye infrastrukturanlæg.

Det er målet for udpegningen, at der skabes sammenhæng mellem naturområderne. Det gælder såvel Natura 2000-områder, som generelt beskyttede naturtyper. Dette opnås gennem udlægning af økologiske forbindelser. For at forbedre sammenhængen mellem naturområder, og for generelt at forbedre naturindholdet udpeges potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, inden for hvilke der skal skabes mulighed for at etablere ny natur.

For Natura 2000-områder gælder, at der ikke må udlægges byzone eller sommerhusområder, planlægges nye vejanlæg, jernbaner eller andre trafikanlæg, placere tekniske anlæg, foretages deponering eller andre anlæg, som ikke vil have en gavnlig indvirken på de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. I administrationen af plan- og miljølovgivningen må der ikke gives tilladelse, dispensation eller godkendelser, som vil forringe forholdene for de naturtyper og arter inden for et Natura 2000 område, som området er udpeget for at beskytte. Det gælder uanset om der er tale om forhold i eller uden for et Natura 2000 område. Der kan dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer for de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Kommunens naturforvaltningsindsats vil blive prioriteret særlig højt i områder, som er udpeget til Natura 2000 områder og i henhold til de statslige naturplaner for områderne.

Der er to Natura2000 områder indenfor Holbæk Kommune – 155 Udby Vig og 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. Det er vurderet, at vedtagelsen af kommuneplan 2021 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af nogle af Natura 2000-områderne. Det er desuden vurderet, at vedtagelsen af kommuneplan 2021 ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-, rasteområder eller plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, og at vedtagelsen ikke vil have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Planforslag, som i sig selv eller sammen med andre planer, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde skal konsekvensvurderes. Ved afgørelser, dispensationer og godkendelser skal det fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af de naturtyper eller for de arter, som området er udpeget for. Hverken i eller uden for internationale beskyttelsesområder må der ske planlægning eller administreres for tiltag, som kan føre til forringelser for de arter som er listet på Habitatdirektivets bilag IVa og IVb.

Kommunen har ifølge Naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med og pleje af fredede arealer og for beskyttelse af vådområder, heder, overdrev, ferske enge og strandenge efter bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3.

Med udpegningen af økologiske forbindelser skal der skabes sammenhæng mellem naturtyper af hensyn til spredningen af vilde dyr og planter. Inden for disse økologiske forbindelser må der ikke foretages tiltag, som kan forhindre at dyr og planter kan spredes. Hvis der gennem nye eller ændrede vejanlæg eller tilsvarende tiltag sker en forringelse af udbredelsesmulighederne, så skal der gøres nødvendige tiltag som kan kompensere herfor. Det kan være faunapassager eller etablering af nye naturområder, skovplantninger eller tilsvarende tiltag.

Det udpegede net af økologiske forbindelser er som udgangspunkt udpeget mellem ens naturtyper. Ud over forbindelsen til de internationale beskyttelsesområder, er der søgt etableret forbindelser mellem lokaliteter af stor værdi eller lokaliteter med truede arter. I områder, hvor der er en større koncentration af mindre naturområder, er disse udpegede som større sammenhængende naturområder. Inden for disse områder gælder tilsvarende retninglinjer som i økologiske forbindelser.

Der er udpeget potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder. Inden for disse skal det tilstræbes, at forholdene for de vilde dyr og planter forbedres. Ligeledes må der ikke ske tiltag, som kan forhindre, at der kan ske naturgenopretning eller etablering af en økologisk forbindelse.

Ud over de økologiske forbindelser, skal det tilstræbes, at der generelt i landskabet er gode spredningsmuligheder for vilde dyr og planter. Det skal opnås ved at afstanden mellem naturtyper, beplantninger, udyrkede arealer og lignende områder med et naturindhold skal være tilstrækkelig kort til at der kan opnås en spredningsmulighed for vilde dyr og planter. I områder med store ensartede dyrkede eller bebyggede flader skal der gives mulighed for, at der kan etableres naturområder som på en harmonisk måde kan indgå i landskabet.

Naturområder som ikke er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i lovgivningen vil kommunen vil kommunen søge at beskytte. Indenfor skovområder er naturområder, der ikke opfylder størrelseskravet ifølge Naturbeskyttelsesloven beskyttet efter Skovloven. Tilsvarende skal det tilstræbes, at mindre naturområder uden for skove og ikke beskyttede naturområder i byerne bevares for at opretholde grundlaget for en afvekslende natur.

Naturpark Åmosen er delvist beliggende i Holbæk Kommune. I samarbejde med Sorø og Kalundborg kommuner er der udarbejdet et fælles plangrundlag for Naturpark Åmosen. Den overordnede vision er at styrke og udvikle de internationale og nationale natur- og kulturværdier samtidig med, at Åmosen stadig kan fungere som et område med levende land- og skovbrug og udvikle sig til et attraktivt område for friluftsliv og bosætning i oplandet.

Realisering af naturområder

Siden sidste kommuneplanrevision er der realiseret et større naturprojekt ved Tempelkrogen - henholdsvis nord og syd for motorvejen. Projektet er vådområdeprojekt hvor tidligere landbrugsarealer er blevet taget ud af omdrift og arealerne er blevet mere våde for at begrænse kvælstoftilførslen til Isefjorden. Projektområdet har både omfattet arealer indenfor Holbæk Kommune og Lejre Kommune. Arealet der ligger indenfor Holbæk Kommune omfatter ca. 105 ha.