Lokalområder

Holbæk Kommunen er opdelt i 18 lokalområder. Lokalområdet Holbæk er yderligere opdelt i tre plandistrikter. 

Med planlovsændringen i 2019 blev det gjort obligatorisk for kommunerne at gennemføre en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til muligheden for udviklingen af landsbyerne. Bestemmelsen omhandler byer med mellem 200 og 1000 indbyggere.

Holbæk Kommune har en stærk tradition for at arbejde med udvikling af lokalområderne og har allerede igennem lang tid arbejdet for udvikling af kommunens lokalområder og landsbyer. I perioden 2018-2021 har der således været nedsat et politisk projektudvalg, der arbejder for at styrke udviklingen i kommunens lokalområder, herunder de mange landsbyer kommunen består af.

Udvalget arbejder for at øge sammenhængskraften i kommunen og derigennem skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed. Udvalgets arbejde sker gennem flere arbejdsspor. Blandt andet udpeges enkelte lokalområder som indsatsområder, hvor kommunen i et forpligtende samarbejde med aktører i det enkelte lokalområde går sammen og arbejder for konkrete projekter, der fremmer grundlaget for de kommunale tilbud såsom dagpleje, daginstitutioner, skoler og styrker derved lokale ildsjæle, foreninger og virksomheder.

I Holbæk Kommune er alle landsbyer mellem 200 og 1000 indbyggere i kommuneplanen enten udpeget som afgrænset landsby eller omfattet af kommuneplanrammer. Derigennem er der taget stilling til de enkelte områders mulighed for fysisk udvikling. 

Landsbyafgrænsningerne viser, hvor der er mulighed for at meddele landzonetilladelse til opførelse af yderligere bebyggelse i overensstemmelse med praksis på området. I forbindelse med kommuneplanrevisionen er Holbæk Kommunes afgrænsede landsbyer gennemgået, og i den forbindelse er det vurderet hensigtsmæssigt at ophæve landsbyafgrænsningen for en række af de helt små landsbyer - typisk landsbyer med mindre end 50 beboere. Afgræsningerne er således blevet ophævet i de helt små landsbyer, hvor der ikke var mulighed for at opføre yderligere boliger, og hvor afgrænsningen ikke længere har et formål. Der er 63 afgrænsede landsbyer i Holbæk Kommune.