Kommunale veje og trafikstier

Statisk kort

Retningslinjer

3.2.1. Beliggenheden af trafikanlæg fremgår af retningslinjekortet.

3.2.2 Udformning af veje og trafikstier skal tilpasses strækningens funktion, omgivelserne og det trafikale behov. Forslag til nye stier er overført fra kommunens stiplan og indtegnet på kort. Prioritering af anlæg af nye veje og stier skal afstemmes med øvrige infrastrukturplaner.

3.2.3 Planlægning for det kommunale vejnet skal inkludere den kollektive trafikstruktur.

3.2.4 Der skal ved lokalplanlægning for infrastrukturen i nye byområder lægges vægt på at opnå fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for alle trafikanter. 

3.2.5 Planlægning for det kommunale vejnet skal ske i samarbejde med lokale fora.

3.2.6 Planlægning for en fredeliggørelse af Holbæk bymidte for biltrafik skal ske med afsæt i strategierne i byrumsplan for Holbæk. Heri foreskrives, at der skal ske en opgradering af den indre ringgade med et sammenhængende vejprofil indeholdende cykelstier i hele ringens udstrækning. Rundt langs den indre ringgade skal placeres nye p-huse/opgraderes eksisterende p-pladser med tilknytning til de primære indfaldsveje og let adgang til bymidtens handelsgader.

Bemærkninger til retningslinjer

Sammenhængen mellem by og land bygger bl.a. på, hvor nemt det er at komme fra det ene til det andet. Udvikling af Infrastrukturen er derfor en vigtig del af næsten alle projekter i kommunen.

Tryghed og sikkerhed på veje- og stier er grundpillerne i alle borgeres færden fra hjem til aktivitetsmål. Børn og unge skal kunne bevæge sig trygt og sikkert til skole og fritidsaktiviteter, med øget sundhed og engagement i lokalsamfundet til følge. Ældre skal kunne bevæge sig trygt og sikkert til netværk og aktiviteter, med øget livskvalitet og sundhed til følge.

Der er udarbejdet en ny trafiksikkerhedsrapport i 2019 – Trafiksikkerhedsplan 2020 - 2025. Et trafikuheld har store konsekvenser, ikke bare for de involverede og berørte, men også for samfundet. Holbæk Kommune vil derfor gøre en indsats for at nedbringe antallet af trafikuheld og tilskadekomne i trafikken. Målsætningen for 2025 er:

"Antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 % frem til 2025 med udgangspunkt i 2015, svarende til en gennemsnitlig reduktion på 5 % pr. år."

Holbæks veje og stier skal være kendetegnet ved:

  • Tryghed og sikkerhed

  • Tilgængelighed

  • Fremkommelighed

Retningslinje for en fredeliggørelse af Holbæk bymidte for biltrafik hænger bl.a. sammen med udformningen af den indre ringgade. Den indre ringgade markerer overgangen ind til bymidten, og har en væsentlig funktion for fordelingen af trafikken til bymidtens kultur- og handelsliv. I byrumsplanen fra 2007 peges på, at der bør gøres en indsats for at understrege denne markering ved udformningen af ringgadens udseende. Derudover peges på, at færdsel i Holbæk bymidte i meget vid udstrækning sker på bilernes præmisser. Etablering af p-huse ved de overordnede indfaldsvejes møde med bymidten, vil kunne medvirke til, at fredeliggøre bymidten for biltrafik. Endnu er der ikke sket en sådan ændring af ringgadens samlede profil eller sket anlæg af nye p-huse. 

To forskellige vejmyndigheder

Vejnettet i kommunen udgøres af henholdsvis statsveje, kommuneveje og private fællesveje (land og by), som administreres af to forskellige vejmyndigheder. Det er Vejdirektoratet, der er myndighed for statsvejene, mens kommunen er myndighed for øvrige veje.