Ferie og overnatning

Statisk kort

Retningslinjer

7.5.1 De udlagte sommerhusområder kan benyttes til sommerhuse og anden ferie- fritidsformål. 

7.5.2 Der er udpeget områder til campingpladser.

7.5.3 Hoteller, vandrehjem og andre større overnatningsfaciliteter skal placeres i overensstemmelse med kommuneplanrammernes muligheder. 

Bemærkninger til retningslinjer

I forbindelse med kommuneplan 21 er det vurderet, at der behov for muliggøre etablering af flere overnatningssteder i kommunen. Der muliggøres således etablering af overnatningsfaciliteter i tilknytning til Oplevelsescenter Nyvang (kommuneplanramme 3F.05). Oplevelsescenter Nyvang ligger indenfor kystnærhedszonen, og vurderingen er sket på baggrund af følgende turistpolitisk redegørelse. 

Turistpolitisk redegørelse

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvor og i hvilket omfang ferie- og fritidsanlæg kan lokaliseres i kystnærhedszonen. Det retslige grundlag findes i Lov om Planlægning § 5b, der fastsætter, at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større eksisterende ferie- og fritidsbebyggelser.

De kommunale turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder.

Planlægning for nye anlæg og udviklingsmuligheder for eksisterende anlæg skal bl.a. medvirke til:

- at øge og forbedre områdets attraktivitet og

- at gøre Holbæk Kommune attraktiv for turismeinvesteringer.

Nye investeringer i ferie- og fritidsanlæg skal også bidrage til, at allerede foretagne investeringer i sommerhuse, infrastruktur mv. udnyttes bedre og gerne i et samspil med kulturtilbud, sports- og uddannelsesaktiviteter, naturoplevelser mv.

Statslige interesser i kystnærhedszonen

Det er en statslig interesse at bevare kysterne, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi. Det er ligeledes en statslig interesse at sikre en kvalitetsbetonet og velbegrundet udvikling i kystnærhedszonen. Derfor er en afbalanceret udvikling, hvor ferie- og fritidsanlæg eller andre anlæg, der indebærer et stort besøgstal, planlægges ud fra strategiske overvejelser, der sikrer en sammenhæng mellem natur, bysamfund og de forskellige turistanlæg kystnærhedszonen.

Udvidelse og nyanlæg i kystzonen kan, i henhold til de statslige interesser, kun lokaliseres, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

Den nationale strategi for dansk turisme

Den seneste nationale turismestrategi er fra september 2016. I denne udpeges turismen som et væksterhverv, hvor der er behov for investeringer og kvalitetsløft.

Den stærke internationale konkurrence peger på et fortsat behov for at udvikle dansk turisme, så Danmark kan få del i den globale vækst i turismen til gavn for vækst, velstand og udvikling i hele Danmark. Der er derfor fastsat de pejlemærker for Danmark som turismeland frem mod 2025, at antallet af turister i Danmark skal vokse med en tredjedel målt på overnatninger, og at turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. Samtidig skal de udenlandske turister være lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Dette kan kun ske, hvis dansk turisme, såvel de private som offentlige aktører, arbejder for og sammen om at gøre de danske turismeprodukter attraktive og nærværende, og via markedsføring øger kendskabet til Danmark som turistdestination.

I relation til behovet for investeringer i turismeproduktet i kystdestinationerne uddyber strategien videre, at:

”Det fremgår samtidig af internationale sammenligninger, at der er et oplevelses-og kvalitetsefterslæb i dansk turisme, hvilket er et billede, der generelt bekræftes af turismeaktørerne. Der peges også på, at der allerede i dag er en kapacitetsudfordring på de mest populære kystferiedestinationer i højsæsonen, hvor efterspørgslen efter moderne og attraktive faciliteter overstiger kapaciteten. I takt med den forventede vækst i den internationale turisme vil Danmark gå glip af vækstmuligheder, medmindre kapaciteten af tidssvarende og attraktive overnatningsmuligheder øges. Der er derfor behov for at øge kapaciteten både ved tilførsel af ny overnatningskapacitet, modernisering af den eksisterende kapacitet og ved at udnytte den eksisterende kapacitet bedre.

Regionale mål for turismeudvikling i Region Sjælland

De regionale mål for turismeudviklingen i Region Sjælland er definerede i den udviklingsplan, der i regi af KKR Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme og de sjællandske destinationer blev lanceret i august 2020. Heri fremgår det, at:

 • Turismen skal bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling
 • Turismen skal være grundlag for at opretholde levende lokalsamfund
 • Antallet af kommercielle overnatninger skal øges med årligt 3%, fra ca. 4,8 mio. overnatninger i 2019 til 5,8 mio. i 2025
 • Den samlede omsætning skabt af turisme skal øges med 2,25% årligt fra 12,9 mia. kr. i 2019 til 15 mia. kr. i 2025
 • Kvaliteten og døgnforbruget skal øges, døgnforbruget med 3% årligt fra 550 kr. i 2019 til 675 kr. i 2025
 • Gæstetilfredsheden skal i perioden frem mod 2025 løftes fra 4,5 til 4,6 på en femskala

De ovenstående mål forventes justeret i 2021, idet situationen efter COVID-19 ventes at bringe stærkt ændrede vilkår til turismebranchen.

Status og udviklingspotentialer i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er kendetegnet ved en relativt begrænset turisme, i hvert fald når det kommer til overnatninger. Således var omsætningen skabt af kommercielle overnatninger 161 mio. kr. i 2018 mod f.eks. Odsherreds 1498 mio. kr. Til gengæld er der en pæn omsætning på endagsgæster, hvor omsætningen i 2018 var på 280 mio. kr.

Holbæk fungerer således som handels- og oplevelsescenter for de nærtliggende områder, men rummer en begrænset overnatningskapacitet med deraf følgende lavt samlet døgnforbrug.

Holbæk har en stærk midtby med gode handels- og oplevelsesmuligheder. Handlen styrkes af Holbæk Megacenter, og de to skaber til sammen kritisk masse, som er i stand til at tiltrække gæster fra et stort opland.

Ud over det er Holbæk stærk på attraktioner, og rummer såvel Oplevelsescenter Nyvang, Brorfelde Observatorium, Naturpark Åmosen og et bredt spekter af naturoplevelser.

Der er til stadighed et stort potentiale i at styrke Holbæk som handelsby og tiltrække feriehusgæster fra hele nærområdet, lige som der med fordel kan ses på at udbygge overnatningskapaciteten i kommunen.

Samtidig kan Holbæks attraktioner, der over en kam har et stort internationalt potentiale, gøres endnu mere synlige og både øge deres kommercielle forretning og tiltrække gæster fra en endnu større geografi. Endelig ligger der et stort potentiale i at kommercialisere naturoplevelser og dermed øge døgnforbruget.

Sommerhusområder

De store sommerhusområderne i Holbæk Kommune ligger på Tuse Næs og Orø. Herudover er der nogle få mindre områder ved Jukkerup Vænge, Maglesø og mellem Arnakke og Holbæk by.

Sommerhusområderne er alle fuldt udbygget, og der er således ikke mulighed for at bygge yderligere sommerhuse i Holbæk Kommune. Det vurderes, at sommerhusområderne generelt fungere godt. Der sker dog kun en meget begrænset udlejning af sommerhusene i Holbæk Kommune, og sommerhusene bidrager derfor ikke med overnatningskapacitet i forhold til nye turister til kommunen.

Campingpladser

Der er pt. fire aktive campingpladser i Holbæk Kommune:

 • Tempelkrogens Familiecamping (Ågerup)
 • CampOne Holbæk Fjord (Dragerup)
 • Orø Strandcamping
 • Skamstrup Camping

Tempelkrogens Familiecamping er beliggende ned til Tempelkrogen, som er den sydligste spids af Isefjorden. Campingpladsen har 215 enheder hvoraf 14 er hytter. Campingpladsen har tilladelse til vintercampering med 100 enheder.

CampOne Holbæk Fjord er beligge tæt ved Holbæk Marina ved Holbæk Fjord. Campingpladsen har 220 enheder, heraf 22 hytter. Campingpladsen har tilladelse til vintercampering med 100 enheder.

Orø Strandcamping er beliggende på Orø ved den offentlige strand ved Nørrestænge. Campingpladsen har 77 enheder hvoraf 11 er hytter. Campingpladsen har tilladelse til vintercampering med 16 enheder.

Skamstrup Camping er en mindre campingplads ved Skamstrup, som er ejet af DCK (Dansk Carvan Klub). Pladsen er drevet af frivillige medlemmer af DCK. Pladsen er åben hele året.

Derudover er der et areal til campingplads ved Skarresø i Jyderup. Der udarbejdes pt. en ny lokalplan for dette område, med henblik på at muliggøre et natur- og oplevelsesområde i tilknytning til campingpladsen.

Campingpladserne oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel efter hytter, som har en god standard. Det vil sige hytter der som minimum har eget toilet og bad. Kommunen forventer derfor, at der i de kommende år vil blive søgt om tilladelse til et øget antal hytter på campingpladserne og om udskiftning af ældre campinghytter til større hytter med en højere standard.

Hoteller og vandrehjem

Holbæk Kommune rummer tre egentlige hoteller og nogle ganske få bed and breakfast-steder.

Hotellerne er:

 • Hotel Sidesporet
 • Hotel Strandparken
 • Bromølle Kro Hotel

Hotel Sidesporet har 26 nyrenoverede værelser, og har med sin placering ved fjorden centralt i Holbæk by specialiseret sig kunst-, kultur-, og kuroplevelser. Hotellet udnytter sin tætte kobling med tyrkisk bad og koncertfaciliteter til at tiltrække gæster, og har dermed gode muligheder for liv året rundt. Til gengæld er kapaciteten med 26 værelser relativt begrænset.

Hotel Strandparken rummer 68 værelser, og er en del af konferencekoncernen Vilcon. Hotellet har egne konferencefaciliteter, og udmærker sig ved både natur- og bynær placering. Hotellet fokuserer både på mødeturister og ferieturister, det sidste blandt andet via golf-oplevelser. Det betyder, at der er god basis for en helårsforretning.

Bromølle Kros kapacitet er 30 værelser, og der er tale om et klassisk kro-produkt med fokus på spiseoplevelser og beliggenheden ved Naturpark Åmosen. Bromølle kro har en god kapacitet på selskabslokaler, og kan således også tiltrække gæster året rundt.

Ud over den samlede kapacitet på 124 værelser er der anslået ca. 35-40 udbydere af private værelser, vekslende fra et enkelt værelse i privatboliger til egentlige gæstehuse med op til syv værelser. Denne kapacitet veksler hen over året, og ændrer ikke det overordnede billede, der er præget af et stærkt oplevelsesprodukt og et begrænset overnatningsprodukt.

Der kan derfor med fordel arbejdes for at udvide kapaciteten i Holbæk Kommune.