Natur & Landskab

Indledning 

Det er kommunens ansvar, at der sker en bevarelse og forbedring af de naturmæssige og landskabelige værdier. Dels skal der arbejdes på at forbedre naturindholdet i det åbne land, dels skal der i forbindelse med fysisk planlægning tages de nødvendige hensyn til landskabet og naturindholdet.

I Holbæk Kommune er der således udarbejdet en landskabsplan på grundlag af Landskabskaraktermetoden. Landskabsplanen har dannet grundlag for kommuneplanens landskabsudpegninger. Udpegningerne skal sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles.

I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages de nødvendige hensyn til, at de udpegede områder af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forringes, indskrænkes eller opsplittes. Hvor dette ikke kan undgås, skal der tages udformningsmæssige hensyn, så der kan ske den bedst mulige tilpasning.

Ved en helhedsorienteret planlægning i det åbne land, sammentænkning af de forskellige beskyttelsesinteresser og kravet om friholdelse af de åbne kyster, kan der opnås en synergi, der sikrer store sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten og oplevelsen af landskabet.  

Naturen har behov for, at den i særlige områder beskyttes, men også giver oplevelser for borgerne. Det skal derfor sikres, at bl.a. værdifulde naturområder bevares og at der fortsat er mulighed for at opleve landskabet og naturen.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Landskabsregistrering 

Lavbundsarealer

Klimatilpasning 

Grønt Danmarkskort 

Geologi

Kystnærhedszonen