Geologi

Statisk kort

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

4.4.1 Geologiske lokaliteter med særlig informativ værdi må ikke fjernes eller på anden måde skades ved hel eller delvis bortgravning. Oplevelsen af disse lokaliteter må ikke sløres ved beplantning eller lignende eller forstyrres af dominerende byggeri.

4.4.2 Der skal ske en sikring af geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhæng mellem disse. Denne sammenhæng må ikke forstyrres af beplantninger eller byggeri, som vil begrænse oplevelsen af disse.

Bemærkninger til retningslinjer

I Holbæk kommune har staten peget på en række geografiske områder og lokaliteter, som har særlig værdi i illustrationen af det danske landskabs dannelse. Staten har indenfor kommunegrænsen peget på lokaliteterne:

Brorfelde-området med Maglesø

Området har stor betydning for forståelsen af istidens kræfter og processer, og giver et indblik i et kompliceret istidslandskab af stor forsknings- og undervisningsmæssig betydning. Området fremstår som et markant kuperet landskab med bakker, der varierer i form fra langstrakte til runde. Bakkerne er sammenhængende i bakkekomplekser, hvor der mellem enkeltbakkerne ses mange afløbsløse lavninger. En af disse lavninger rummer Maglesø, Sjællands højest beliggende sø.

Der er tale om et overpræget dødislandskab af stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Stestrup Bjerg

Er en del af et småkuperet dødislandskab med talrige afløbsløse og mosefyldte lavninger i kommunens sydøstlige del. Området indeholder 3 af de mest imponerende plateaubakker i Danmark (Gyldenløves Høj, Højbjerg og Stestrup Bjerg). Det er vigtigt, at overgange og sammenhæng mellem plateaubakkerne optræder intakte og klare i landskabet.

Gedebjerg

Lokaliteten er en af flere, som er dannet som isdæmmede søer, der efterfølgende er blevet overskredet af en fremrykkende is, hvorved sø-aflejringerne er blevet tippet fra horisontalt liggende lag til næsten vertikalt stillede lag. Gedebjerg har en særlig forsknings- og undervisningsmæssig værdi, bl.a. fordi søaflejringerne giver værdifulde oplysninger om aflejringsforholdene på en dødismasse præget af arealnedsmeltning og en bedre forståelse af de store dele af det danske bundmorænelandskab, som er dannet af aktivt strømmende ismasser. Der udarbejdes plejeplan for lokaliteten.

Ud over lokaliteter indenfor kommunegrænsen har Staten peget på en række lokaliteter, som Holbæk Kommune deler med nabokommunerne:

Bjergsted

Området ligger på grænsen til Kalundborg Kommune. Landskabet viser den glaciale serie med den centralt beliggende randmoræne med iøjnefaldende israndsbakker ved Bjergsted. Umiddelbart bagved mod øst findes en dyb inderlavning, Skarresø, hvorfra isen har udgravet materialet til opbygningen af Bjergsted Bakker.

Vintre Møller

Området ligger på grænsen til Lejre Kommune. Der er tale om en dal præget af kildeaktivitet og skred. I dalens sider ses store forekomster af kildekalk. Holbæk Kommune er opmærksom på, at det er vigtigt at grundvandsstanden ikke sænkes, og kilderne løber naturligt.

Åmosen

Området ligger på grænsen til Sorø Kommune. Åmosen er et stort sø- og mosebassin, som fungerer som et unikt arkiv for studier af klima-, flora- og kulturhistorie fra afsmeltningen af istidens gletsjere frem til begyndelsen af vor tidsregning. Her er det vigtigt, at grundvandsstanden står højt, og der ikke foretages dybtgående mekaniske indgreb i aflejringerne.

Kystlokaliteter

I Holbæk kommune er kystlinjen knyttet til de indre farvande Holbæk Fjord og Isefjord. Staten har ikke udpeget særlige kystprofiler i kommunen, men der findes dog kystprofiler af høj formidlingsmæssig værdi. På Orø ved Børrehoved findes en tydelig, nu inaktiv kystskrænt med foranliggende strandvolde, som tydeligt demonstrerer landhævningen efter sidste istid.

En tilsvarende kystskrænt ses på Næsset, den nordligste del af Orø. Her er der tale om en aktiv kystskrænt, som er under stadig erosiv nedbrydning af vind og vand.

Andre lokaliteter

Daarebjerg, Langebjerg og Møllebjerg ved Uglerup på Tuse Næs er markante bakker i samme kategori som Stestrup Bjerg.

Hensyn til geologiske profiler i forbindelse med efterbehandling efter råstofgravning

Holbæk Kommune ønsker at regionen ved meddelelse af råstoftilladelser og godkendelse af indvindings- og efterbehandlingsplaner vurderer, om der er mulighed for at bevare et eller flere geologiske profiler i råstofgraven. Særlig værdifulde profiler ønskes bevaret. Med mindre der vurderes at være landskabelige grunde for andet, så bør der ikke ske opfyldning eller anden tilkørsel af materialer til færdiggravede råstofgrave.