Lavbundsarealer

Statisk kort

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

4.2.1 På kort er der udpeget lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder. Disse områder skal friholdes for byggeri og anlæg, der kræver tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg vurderes at forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

4.2.2 Indenfor udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder må der ikke planlægges til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe et vådområde.

4.2.3 På kort er der udpeget lavbundsarealer, der er lavtliggende områder.

Bemærkninger til retningslinjer

Hensigten med at udpege lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder er at skabe mulighed for etablering af nye vådområder. Nye vådområder kan etableres med det formål, at forbedre naturindholdet, sikre bedre vandløbskvalitet ved at give mulighed for, at vandløbsnære områder kan oversvømmes og give større sikkerhed for, at byområder og andre områder ikke oversvømmes i tilfælde af stærk nedbør. Der kan derfor ikke gennemføres byggeri og anlægsarbejder inden for disse udpegede områder, hvis det vil være til hinder eller i væsentlig grad besværliggøre et vådområdeprojekt. 

På kortet er der desuden udpeget lavbundsarealer. Denne udpegning viser lavtliggende områder, hvor der dog ikke er de samme begrænsninger som de udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes.