Detailhandel

Holbæk kommunalbestyrelse ønsker at understøtte udviklingen af et attraktivt kultur-, handels- og byliv i Holbæk Kommune. Målene for kommunens detailhandelsudvikling skal være med til at udvikle Holbæk By som et overordnet handelscenter, med et stort opland, og samtidigt udvikle handelsmulighederne i de lokale byer.

Holbæk bymidte er kommunens handelscentrum. Bymidten har god betjening af privat og kollektivtransport og et lokalt, kommunalt og regionalt opland, der besøger byens by-, handels- og cafeliv. Holbæk bymidte, de lokale byer og Holbæk Mega Center skal ikke konkurrere om placeringen af detailhandelsbutikker og kunder, men i fællesskab understøtte Holbæks position som handelscenter i det nordvestlige Sjælland.

Det er kommunalbestyrelsens mål;

  • At planlægge for dagligvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse, og hvor der samtidigt kan redegøres for at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken.
  • At planlægge for udvalgsvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse.
  • At sikre Holbæk bymidte som en attraktiv og velfungerende bymidte med en blanding af butikker, caféer og kulturelle tilbud mv, der skaber rammerne for handel, byliv og puls, samt et varieret sortiment af udvalgsvarebutikker og forskellige butikker til dagligvarehandel.
  • At Holbæk Megacenter udvikles som et aflastningsområde, der tiltrækker kunder fra et stort opland, og som indeholder udvalgsvarebutikker med store vareudvalg og restauranter, eller butikker som ikke fysisk kan indpasses i Holbæk bymidte. Enten fordi butikken arealmæssigt ikke kan indpasses i det eksisterende, eller ved at varegrupperne er så store og at transport og handlen af varegrupperne derfor er uhensigtsmæssig at placere i bymidten.
  • At der kun planlægges for etableringen af en ny dagligvarebutik i eller i tilknytning til Holbæk Megacenter, hvis der er et lokalt kundegrundlag, der kan understøtte etableringen af en ny dagligvarebutik.

Målene for detailhandelsplanlægningen understøtter den generelle hovedstruktur i kommunen med Holbæk by som centrum og Jyderup og Tølløse som centerbyer. Holbæk Megacenter er en del af Holbæk by, og dermed skal Holbæk Megacenter sikre vareudbud til hele Holbæk Kommune. Dette gælder dog ikke dagligvarer, som skal være lokale, og derfor må dagligvarebutikker ikke placeres i megacenteret, med mindre der kan redegøres for et lokalt kundegrundlag.

Statisk kort

2.2.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidter, aflastningsområde, områder til særlig pladskrævende varegrupper og lokalcentre i Holbæk by er fastsat i nedenstående skema. Områdernes afgrænsninger er vist på retningslinjekortet

2.2.2 Indenfor Holbæk Megacenter kan der kun være én dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m2.

2.2.3 Indenfor Holbæk Mega Center kan der planlægges for større udvalgsvarebutikker, der ikke naturligt kan indplaceres i Holbæk bymidte. Der kan ikke planlægges for mindre udvalgsvarebutikker der naturligt hører hjemme i Holbæk bymidte. Mindre udvalgsvarebutikker er butikker på under 800 m2.

2.2.4 Udenfor de udlagte bymidter, evt. fremtidige bydelscentre, lokalcentre, aflastningsområder og områder til særlig pladskrævende varegrupper, kan der planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning.

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Holbæk bymidte

         

 Holbæk

 Bymidte 

 61.611

 5.000

 5.000c

0

 Holbæk vestby

         

 Megacenter

 Aflastningsområde

 106.000

 1.000a

 30.000b og c

0

 Stenhus/Kalundborgvej

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 0

 0

 Marievej

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 0

 0

 Gl. Ringstedvej,  Tåstrup  Møllevej

 Bydelscenter

 3.200

 2.000

 0

 0

 Ladegården

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 0

 0

 Kalundborgvej/Nykøbingvej

 Lokalcenter 

 1.200

 1.200

 0

 0

 Holbæk østby

         

 Mellemvang

 Lokalcenter

 2.000

 1.200

 0

 0

 Anders Larsensvej

 Lokalcenter

 2.000

 1.200

 0

 0

 Munkholmvej

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 0

 0

 Sofieminde Allé

 Lokalcenter

    750

    750

 0

 0

 Åvangsvej, øst for  Roskildevej

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 0

 0

 Højvang

 SPV

 8.000

 0

 0

 8.000

a se endvidere retningslinje 2.2.2. Maksimalt total bruttoetageareal til dagligvarebutikker er 1.000 m2, dvs. der er ikke mulighed for yderligere dagligvarebutikker, da der allerede er etableret en dagligvarebutik på 1.000 m2 i Megacenteret

b se endvidere retningslinje 2.2.3

c udvalgsvarebutikker kan også omfatte butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper. Derfor kan der indenfor området placeres butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper, der ikke overstiger den maksimale butiksstørrelse for området 

Redegørelse 

Detailhandelen i Holbæk by er overvejende placeret i bymidten og i megacenteret. Her er der i alt mulighed for godt 167.000 m2 detailhandel. Der er p.t. etableret detailhandels areal svarende til godt 80% af denne samlede ramme, hvilket betyder, at der på baggrund af den tidligere planlægning forsat er mulighed for at etablere ca. 16.400 m2 i bymidten og ca. 30.000 m2 i megacenteret. Se uddybende redegørelse nedenfor.

Bymidten

Holbæk bymidte har på grund af den historiske bystruktur kun få ejendomme, hvor det er muligt at etablere butikker, der er større end 800 m2. I de fleste af disse ejendomme er der etableret dagligvarebutikker. Det er vigtigt, at fastholde et bredt udbud af dagligvarebutikker i bymidten, da de skaber store kundestrømme, og dermed er med til at skabe kundegrundlaget til nærliggende udvalgsvarebutikker.

Ifølge planloven må dagligvarebutikker i bymidten ikke være større end 5.000 m2. Kommunen kan derimod frit fastsætte den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker og butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker (herunder butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper) fastsættes ligeledes til maks. 5.000 m2 i Holbæk bymidte, da det vurderes, at der ikke kan indpasses større butikker i bymidten. Endvidere sikrer de ens størrelsesbegrænsninger, for hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker, så nye butikker kan etablere sig i eksisterende lokaler, uden at der opstår problemer med størrelsen på butiksarealet ved ejerskifte.

I forhold til dagligvarehandel i Holbæk by i øvrigt er der et fintmasket net af butikker udlagt til dagligvarer. De fleste områder udlagt til dagligvarebutikker er fuldt udbygget og for at fastholde bymidtens rolle, som det primære område til indkøb af dagligvare, udlægges der ikke yderligere områder til dagligvarebutikker udenfor bymidten.

Holbæk Megacenter

Da der kun er ganske få muligheder for indplacering af store butikker i Holbæk bymidte kan butikskoncepter med større butikker etableres i Holbæk Megacenter, der er udlagt som aflastningscenter for bymidten. Her etableres de butikker, der ikke naturligt kan indplaceres eller hører til i bymidten.

Holbæk Megacenter har en særdeles god tilgængelighed for handlende der ankommer i bil, og derfor kan der etableres store udvalgsvarebutikker (herunder butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper).

For at sikre, at der ikke er en uhensigtsmæssig konkurrence imellem Holbæk bymidte og Holbæk Megacenter, er der fastsat en rollefordeling mellem de to områder. I bymidten skal der være mindre butikker, specialbutikker, dagligvarehandel og byliv. I Megacenteret skal der være store udvalgsvarebutikker (herunder særlig pladskrævende varegrupper) samt restaurations- og serviceerhverv, hvor en god trafikal tilgængelighed for biler er afgørende. Den enkelte udvalgsvarebutik i aflastningsområdet skal derfor som minimum være 800 m2. Det er endvidere muligt, at etablere servicefunktioner i form af cafeteria og salg af fastfood mv.

Der er i dag én dagligvarebutik i Holbæk Megacenter. Dagligvarebutikken har det nærliggende boligområde som kundegrundlag. For at fastholde rollefordelingen mellem bymidten og Megacenteret skabes der ikke mulighed for flere dagligvarebutikker i området. 

Statisk kort

2.3.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Orø

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 500

 0

Redegørelse

På Orø er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.4.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Udby

 Lokalcenter

 2.083

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Udby er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.5.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Hagested

 Lokalcenter

 1.200

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Hagested er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.6.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet 

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Tuse

 Lokalcenter

 1.500

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Tuse er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.7.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Gislinge

 Lokalcenter

 2.572

 1.200

 500

 0

Redegørelse 

I Gislinge er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.8.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Kundby

 Lokalcenter

 1.500

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Kundby er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.9.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Svinninge

 Bymidte

 9.000

 5.000

 5.000

 5.000

Redegørelse

I Svinninge er der udlagt en bymidte. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.10.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten, område til særlig pladskrævende varegrupper og lokalcenter er fastsat i nedenstående skema. Områdernes afgrænsninger er vist på retningslinjekortet

2.10.2 Udenfor den udlagte bymidte, lokalcenter og område til særlig pladskrævende varegrupper, kan der planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning.

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Jyderup

 Bymidte

 13.800

 5.000

 5.000

 5.000

 Holbækvej,  Skovvejen og  Markvænget

 Lokalcenter

3.000

1.200

500

0

 Industriparken

 SPK

5.000

0

0

5.000

Redegørelse

I Jyderup er der udlagt bymidte og et lokalcenter samt et område til pladskrævende varegrupper. For at fastholde bymidtens rolle som det primære område til indkøb, udlægges der ikke yderligere områder til butikker. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Ifølge planloven må dagligvarebutikker i bymidten ikke være større end 5.000 m2. Kommunen kan derimod frit fastsætte den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker og butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker og butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper fastsættes ligeledes til maks. 5.000 m2 i Jyderup bymidte.

Endvidere sikrer de ens størrelsesbegrænsninger, for hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker, at nye butikker kan etablere sig i eksisterende, uden at der opstår problemer med størrelsen på butiksarealet ved brancheskifte.

Statisk kort

2.11.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Mørkøv

 Lokalcenter

 3.000

 1.200

 1.200

 0

Redegørelse

I Mørkøv er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.12.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

 Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Knabstrup

 Lokalcenter

 1.750

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Knabstrup er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.13.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Regstrup/Nr. Jernløse

 Bymidte

 10.398

 5.000

 5.000

 0

Redegørelse

I Regstrup/Nr. Jernløse er der udlagt en bymidte. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.14.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Undløse

 Bymidte

 2.624

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Undløse er der udlagt en bymidte. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.15.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Ugerløse

 Lokalcenter

 2.612

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Ugerløse er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.16.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

 Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 St. Merløse

 Bymidte

 3.000

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Store Merløse er der udlagt en bymidte. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.17.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdets afgrænsning er vist på retningslinjekortet

 Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Kr. Eskilstrup

 Lokalcenter

 1.500

 1.200

 500

 0

Redegørelse

I Kr. Eskilstrup er der udlagt et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Statisk kort

2.18.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten og område til særlig pladskrævende varegrupper er fastsat i nedenstående skema. Områdernes afgrænsninger er vist på retningslinjekortet

2.18.2 Udenfor den udlagte bymidte og område til særlig pladskrævende varegrupper, kan der planlægges for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning.

 Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Tølløse

 Bymidte

14.000

 5.000

 5.000

5.000

 Hjortsholmvej

 SPK

5.000

0

0

5.000

Redegørelse

I Tølløse er der udlagt bymidte og et område til pladskrævende varegrupper. For at fastholde bymidtens rolle som det primære område til indkøb, udlægges der ikke yderligere områder til butikker. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker at der tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.

Ifølge planloven må dagligvarebutikker i bymidten ikke være større end 5.000 m2. Kommunen kan derimod frit fastsætte den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker og butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker og butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper fastsættes ligeledes til maks. 5.000 m2 i Tølløse bymidte.

Endvidere sikrer de ens størrelsesbegrænsninger, for hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker, at nye butikker kan etablere sig i eksisterende, uden at der opstår problemer med størrelsen på butiksarealet ved brancheskifte.

Statisk kort

2.19.1 De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser for de enkelte butikker i bymidten og lokalcenteret er fastsat i nedenstående skema. Områdernes afgrænsning er vist på retningslinjekortet

 Navn

 Type

 Maks 
 brutto-  etageareal

Maks butikstørrelse   

 

Dagligvarer

 Udvalgsvarer

 Særlig pladskrævende

m2

m2

m2

m2

 Vipperød

 Bymidte

2.850

 1.500

 500

0

 Vest for Roskildevej

 Lokalcenter

1.830

1.200

500

0

Redegørelse

I Vipperød er der udlagt en bymidte og et lokalcenter. Det er en forudsætning for planlægning for nye butikker, at der er tilstrækkelig restrummelighed i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Derfor skal der forud for ny lokalplan for butikker laves en opgørelse over eksisterende butiksareal indenfor området, så der er sikkerhed for, at det maksimale bruttoetageareal udlagt til butikker ikke overskrides.