Landbrug

Statisk kort

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kort

Særligt værdifulde landbrugsområder

6.1.1 De udpegede særligt værdifulde landbrugsområder er vist på kort. Disse områder skal i videst mulig omfang friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet. Ved inddragelse af landbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal arealforbruget begrænses mest muligt. Større tekniske anlæg skal søges placeret uden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

Arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

6.1.2 Områder udpeget til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug er vist på kort. Der må i eller i tilknytning til disse områder ikke planlægges for eller placeres bebyggelse eller tekniske anlæg, som kan forhindre etablering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug. 

Bemærkninger til retningslinjer

Jordbrugserhvervet i Holbæk Kommune består af landbrug, skovbrug og gartneri, hvor landbruget benytter den største del af arealet i det åbne land.

I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) samt beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Kommunen har udpeget særlige værdifulde landbrugsområder baseret på jordbrugsanalyser, planmæssige udpegninger og natur- og landskabsforhold.

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget ud fra en vurdering af dyrkningsjordens sammensætning, samt fravalg af forskellige elementer som by, sommerhusområder, skove, søer, råstofområder, potentielle vådområder, beskyttet natur, internationale naturbeskyttelsesområder og områder med meget skrånende terrænforhold.

Arealer til jordbrugsdrift bør i højest muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der vil være begrænsende for erhvervet. Ved inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, herunder arealer til byvækst, til veje og tekniske anlæg og arealkrævende ferie- og fritidsformål, forudsættes det, at der lægges vægt på, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder. Der skal sikres den nødvendige afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom bebyggelse, så støj- og lugtgener så vidt muligt undgås. Gennem planlægning og administration skal det tilstræbes, at der bibeholdes større sammenhængende områder, hvor jordbrugserhvervet kan udvikle sig. I landskabsplanen er de enkelte områders målsætning omkring jordbrugserhverv angivet. Det er en forudsætning for at bevare et bæredygtigt jordbrug, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmuligheder samtidig med, at udviklingen ikke sker på bekostning af andre interesser som natur- landskabs- og miljøhensyn.

Områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

De udpegede områder til lokalisering af driftsbygninger og husdyrproduktionsanlæg skal søges forbeholdt til landbrugsdrift. Udpegningen har dog ikke betydning for muligheden for at placere nye husdyrproduktionsanlæg eller udvidelse af eksisterende anlæg. Da muligheden for placering af husdyrproduktionsanlæg er reguleret af nationale regler igennem lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Planlægningen for store husdyrbrug skal synliggøre de områder, hvor det er vurderet, at investeringssikkerheden vil være størst. Dvs. områder hvor man som investor kan forvente af møde et minimum af barrierer i forbindelse med etablering og fremtidige udvidelser. Udviklingen af landbruget reguleres dog fortsat i overensstemmelse med gældende regler i husdyrbrugsloven. I behandlingen af en ansøgning om udvidelse af en bedrift inddrages de samme forhold, i overensstemmelse med husdyrbrugsloven, uanset om bedriften ligger indenfor eller udenfor områder udpeget til lokalisering af store husdyrbrug. 

Der er udpeget et områder til lokalisering af større husdyrbrug til kvæg samt et områder til større husdyrbrug til svin. Der er herudover udpeget to perspektivområder til større husdyrbrug til kvæg og et perspektivområde til større husdyrbrug til svin. Med større kvæg- eller svinebrug menes bedrifter med over 500 dyreenheder. Der er udpeget områder til placering af større husdyrbrug, hvor det kan ske til mindst mulig gene for omkringboende. Kvægbrug lugter mindre end svinebrug, og derfor kan de lokaliseres tættere på omboende.