Byggeri i landzone

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

5.1.1 Placering og udformning af byggeri i det åbne land skal ske under hensyntagen til lokal byggeskik og landskabelige forhold.

5.1.2 Tekniske anlæg, som skal placeres i det åbne land, skal så vidt muligt placeres, så de ikke virker dominerende eller forstyrrende. Der skal ved udformning og placering tages hensyn til landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsplanens anbefalinger skal følges.

5.1.3 Anlæg og bebyggelse, der har til formål at fremme formidlingen af et områdes kvaliteter kan etableres i landzone, hvis det ikke tilsidesætter områdets kvaliteter. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik.

5.1.4 Der må ikke opstilles stærkt lysende anlæg i det åbne land.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

5.1.5 Der kan i begrænset omfang opføres ny bebyggelse inden for afgrænsede landsbyer.

Bemærkninger til retningslinjer

Byggeri i det åbne land

Planlovens landzonebestemmelser har til formål at hindre spredt og uplanlagt byggeri i det åbne land. Det betyder, at der som udgangspunkt kun kan opføres bygninger, som er nødvendige for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for fiskerierhvervet. Nybyggeri til bolig- og erhvervsformål henvises som udgangspunkt til planlagte områder i byzonen. Herved skaber zoneinddelingen en klar og værdifuld grænse mellem by og land, hvorved blandt andet natur- og kulturhistoriske værdier bevares og miljøkonflikter undgås. Der udvises særlig tilbageholdenhed med at tillade opførelse af nye boliger lige udenfor de afgrænsede landsbyer og byzonen.

Byggeri til boligformål

Inden for en afgrænset landsby kan der, efter en konkret vurdering, gives tilladelse til, at der kan opføres nye boliger. I vurderingen af om en ny bolig kan tilladelse, vil der blive lagt vægt på boligens indpasning i landskabet og at boligen i placering og byggestil kan indpasses i det stedlige kulturmiljø. Der vil blive lagt særlig vægt på

  • Landsbyens struktur, herunder gadeforløb og åbne arealer

  • Bygningstyperne som er karakteristiske for landsbyen

  • Landsbyens kulturhistoriske fortælleværdi

Det vil i de fleste tilfælde betyde, at beboelser i landsbyer skal være længehuse i 1½ plan og ligge langs vej. Der vil kunne opføres andre former for bebyggelse, hvis det kan begrundes ud fra landskabelige eller kulturhistoriske forhold. Der skal desuden være mulighed for at opføre eksperimenterende byggeri, som på en harmonisk måde kan indgå i omgivelserne.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at der ikke opstår miljøkonflikter i forhold til landbrugsbedrifter og andre virksomheder, som er etableret i området.

Der kan, efter en konkret vurdering, gives tilladelse til, at en eksisterende bolig i det åbne land rives ned og erstattes med en ny bolig. Ved vurderingen af om en bolig kan tillades nedrevet indgår hensynet til boligens nuværende standard, boligens bevaringsværdi samt boligens kulturhistoriske værdi. Ved genopførsel af en bolig vil der blive lagt vægt på, at byggeriet er tilpasset det omkringliggende landskab og den stedlige byggestil. Dette er ikke til hinder for, at et byggeri kan opføres i moderne materialer og et nutidigt formsprog.

Det er muligt at indrette en bolig i en landbrugsbygning, som ikke længere er nødvendig for driften af en landbrugsejendom. Bygningen skal være egnet til formålet, og der må ikke ske væsentlige ændringer i bygningens facader og udtryk. I nogle tilfælde er det muligt at få lov til at indrette flere boliger i overflødige bygninger.  Det er væsentligt, at bygningen som indrettes med boliger har en kulturhistorisk værdi, som sikres gennem anvendelsen til boligformål. En bolig som er indrettet i en tidligere landbrugsbygning kan udvides ud i eksisterende bygninger, men den kan som udgangspunkt ikke tillades udvidet med en ny tilbygning.

Byggeri til landbrugsformål

Der kan opføres nye driftsbygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsejendomme. Der kan som udgangspunkt kun gives tilladelse til at opføre fritliggende driftsbygninger, hvis det ikke er muligt at placere driftsbygningen i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Både med hensyn til udformning og placering af nye driftsbygninger, vil der blive lagt afgørende vægt på

  • Det omkringliggende landskab

  • Områdets rekreative værdi

  • Området kulturhistoriske fortælleværdi

  • Miljømæssige forhold

Hvis der gives tilladelse til fritliggende driftsbygninger, kan kommunen stille vilkår om, at bygningerne skal nedrives, når de ikke længere anvendes til landbrugsformål.

Forsøgsbyggeri

Forsøgsbyggeri landzone kan kun etableres i tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden bebyggelse. Forsøgsbyggeri med særlige beliggenhedskrav kan placeres væk fra anden bebyggelse, men kun hvis der ikke sker tilsidesættelse af væsentlige naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser eller andre formål, som planlovens landzoneregler sigter på at varetage.

Forsøgsbyggeri skal fremstå som en afgrænset helhed mod det åbne land.

Byggeri til erhvervsformål

Nye erhvervsvirksomheder skal som udgangspunkt placeres i planlagte erhvervsområder. Visse typer erhverv kan etableres i landbrugsbygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom. Det er mindre industri- og håndværksvirksomheder, kontor og lagerlokaler, liberale erhverv samt mindre butikker. Hvis en mindre virksomhed er etableret i en landbrugsbygning, kan den tillades udvidet med nye bygninger, med mindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer taler afgørende imod.

Tekniske anlæg

Der kan være behov for at placere tekniske anlæg af forskellig art i det åbne land. For de anlæg, som ikke er behandlet i særlige afsnit gælder, at de skal placeres og udformes under størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab, herunder hensyn til naturforhold, kulturmiljøer og rekreative oplevelser.

I landskabsplanen er angivet i hvilket omfang tekniske anlæg kan placeres i de enkelte landskaber. Der skal i videst muligt omfang ske en placering af tekniske anlæg i de landskaber, hvor de bedst kan indplaceres. De tekniske anlægs skala, materialevalg og farve skal vælges, så tilpasningen bliver bedst mulig. Hvor det vurderes, at et anlæg i større eller mindre grad vil virke forstyrrende, skal der stilles krav om terrænændring, beplantning eller tilsvarende, som bedst muligt kan indpasse det tekniske anlæg i landskabet.

Rekreative anlæg

I forbindelse med rekreative anlæg og formidling af et områdes kvaliteter, kan der i landzone etableres anlæg og bebyggelser, som har til formål at formidle disse. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik.

Belysning

Det kræver landzonegodkendelse at opsætte belysning ud over almindelig orienterende belysning i forbindelse med bygninger. Der må ikke etableres stærk lysudsendende eller dominerende belysning, lysreklamer, permanente lysende vartegn eller lignende.