Idræts- og fritidsanlæg

Statisk kort

Retningslinjer

Her finder du retningslinjer for etableringen af idrætsanlæg, golfbaner og støjende fritidsaktiviteter.

Generelle retningslinjer

Idrætsanlæg

7.2.1 Nye idrætsanlæg skal integreres med omgivelserne, så der er mulighed for at binde ude- og indefaciliteter sammen. Anlæggene skal så vidt muligt planlægges og udformes, så de giver mulighed for en flersidig funktion og anvendelse, så anlægget er attraktivt at benytte af forskellige befolkningsgrupper på tværs af alder.

7.2.2 Nye anlæg som indplaceres centralt i bymidten, i tætbebygget områder, skal have transparente facader eller åbninger, som bidrager til en levende bymidte.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

Golfbaner

7.2.3 Golfbaner er vist på kort.

7.2.4 Golfbaner skal placeres og indrettes, så offentligheden har adgang og så der er mulighed for flersidig arealanvendelse, herunder fx tiltag som udvikler områdets biodiversitet. Eksisterende rekreative offentlige formål må ikke tilsidesættes.

7.2.5 Indretningen af golfbaner skal som hovedregel tilpasses stedets terrænformer, landskabelige træk og beplantning.

Støjende fritidsanlæg

7.2.6 Områder til støjende fritidsanlæg er vist på kort.

7.2.7 Nye anlæg skal søges placeret i område der allerede er støjpåvirkede, og kan med fordel placeres sammen med andre støjende fritidsanlæg.

Bemærkninger til retningslinjer

Anlæg til fritidsaktiviteter har forskellige krav til beliggenhed og pladsbehov. De fleste idræts- og fritidsanlæg anlæg skal placeres i byområder, hvor udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er stort.  Større arealkrævende anlæg til idræts- eller fritidsformål som ikke placeres i byområder kan være indgribende i landskabet og skal derfor placeres efter hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold og altid efter en konkret vurdering. Det er vigtigt, at der er god tilgængelighed og at anlæggene samlet dækker befolkningens behov i forhold til befolkningsgrupper og livsfaser. Anlæg som aktivitetsparker og lignende kan være så store, at de forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse. Det er endvidere en forudsætning, at placeringen ikke strider mod kommunens landskabskarakterkortlægning. Mindre anlæg af lokal betydning, kan efter en konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

Idrætsanlæg

Idrætsanlæg omfatter sportsfaciliteter, der er er indplaceret i byer eller placeret i naturlig tilknytning til byer. Det gælder fx foldboldbaner, tennisbaner, svømmehaller og sportshaller. Både ved planlægning af nye byområder og i forbindelse med omdannelse af eksisterende områder skal der sættes fokus på den uorganiserede idræt. Formålet er at give alle mulighed for mere bevægelse og motion og dermed styrke sundheden uden nødvendigvis at være medlem af en klub eller forening.

Golfbaner

Golfbaner er en attraktiv fritidsaktivitet på tværs af befolkningsgrupper og har stor betydning for både sundhed og turisme. Det er vigtigt, at etableringen af golfbaner ikke tilsidesætter landskabshensyn og at der er mulighed for rekreativ udnyttelse for offentligheden på dele af området. Anlæggene skal derfor placeres og indrettes til flersidigudnyttelse af arealet så området kan være til gavn og glæde for flere brugere end golfspillere.
Anlæggene til golfbaner kan medføre så intensivt en ændring af de eksisterende arealer, at oplevelsen og karakteren af landskabet ændres. Nye anlæg skal derfor tilpasses stedets terræn og beplantning, og landskabs-, natur- og kulturværdier må ikke tilsidesættes. I områder med beskyttede naturtyper og økologiske forbindelser skal der tages særligt hensyn til dyrs og planters levesteder, og anlæggene skal medvirke til at forbedre levestederne ved etablering af våde områder og beplantning. På lavbundsarealer skal anlæggene omfatte genopretning af vådområder eller andre naturområder. I områder med kulturmiljøer eller værdifulde geologiske landskabstræk skal anlæggene indrettes uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og terrænformer, der er årsag til udpegningen. I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbrugets struktur, og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget. 
Offentligheden skal have adgang til at benytte arealer på golfbanen, så anlæggene også bliver udflugtsmål, og der skal anlægges stier, som giver adgang til evt. naboområder med særlige natur-, landskabelige, eller rekreativeområder. Golfbanerne skal være store nok til, at de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden, og indrettes, så naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener.  

Støjende fritidsaktiviteter

I Holbæk Kommune er der følgende støjende fritidsaktiviteter:

 • Holbæk Go-Kart Land -Holbæk

 • Midtsjællands Miniracing – Tølløse

 • Tølløse Flyveklub – Tølløse (bl.a. svæveflyvning)

 • Holbæk Flyveplads - Hagested

 •  Hjemmeværnets skydebane i Bredetved
  (Lokalstøtteelement Sjællands Odde)

 • 4 flugtskydebaner – Gislinge, Tølløse, Udby og Tuse

 • 2 riffelskydebaner – Orø og Holbæk

 • 1 riffelindskydningsbane- Holbæk

 • Skydebaneanlæg – Tveje Merløse, Harmskrydset

 • Salonriffel skydebane – Jyderup

 • Jagtskydeskole – Tølløse

 • Pistolbane – Svinninge

 • Holbæk Modelflyveklub, Knabstrup

 • Skydebane i Galø, Undløse

Herudover er der i kommuneplanen udlagt areal i tilknytning til et eksisterende område med støjende fritidsaktiviteter ved Harmkrydset i Holbæk til at muliggøre opførelse af en motorcrosshal.

For at de støjende fritidsanlæg kan benyttes uden gener for naboer, og så aktiviteterne ikke får rådighedsindskrænkninger, er det vigtigt at lokaliseringen er valgt under hensyntagen til især støjfølsomme områder. På grund af de miljømæssige problemer, der følger af de støjende fritidsanlæg, ønsker kommunen, at antallet af anlæg begrænses, og at nye behov søges dækket ved udvidelse af eksisterende anlæg eller at nye anlæg etableres i områder hvor der allerede er etableret støjende fritidsanlæg.