Landsbyer og kulturmiljøer

Indledning 

Det er formålet med temaet at sikre, udvikle og forøge værdifulde kulturskabte ressourcer. Kulturværdierne er alle de spor, som mennesker gennem historien har skabt i landskabet – lige fra store sammenhængende landbrugsområder til bevaringsværdige bygninger og diger.

Kommunen er underlagt love og bestemmelser omkring fredning af bygninger, kirkemiljøer og fortidsminder. Det er kommunens opgave at foretage en udpegning og forvaltning, som sikrer og udbygger de værdier, som findes.

I kommuneplanen er der udpeget de områder, som vurderes at være beskyttelseskrævende i henhold til gældende lovgivning, og de områder, som vurderes at have væsentlig værdi i kraft af deres nuværende kulturarvsværdi.

 

Læs mere

Her kan de læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Byggeri i landzone

Kulturmiljøer

Kirkeomgivelser og fortidsminder

Bevaringsværdige bygninger