Trafik

Indledning

Det er vigtigt, at udviklingen af kommunens byer, lokalsamfund og det åbne land tænkes sammen med den trafikale infrastruktur.

Placering af vejanlæg, cykelstier m.v. skal understøtte en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen. Ligesom placering og ændring af den trafikale infrastruktur i det åbne land skal tage størst mulig hensyn til landskabs-, natur og kulturværdier. 

Den trafikale infrastruktur skal medvirke til at udvikle fremkommelighed, sikkerheden og trygheden på såvel det kommunale vej- og stinet som det overordnede net. Samtidig skal de trafikale anlæg placeres og udformes så de medfører færrest mulige gener. På den måde er den trafikale infrastruktur med til at skabe forudsætningerne for en effektiv kollektiv transport, byudviklingen og for erhvervslivets rammebetingelser.

Trafikforbindelserne til især hovedstadsområdet forbedres gennem statslige investeringer i infrastruktur og togdrift, i overensstemmelse med de statslige beslutninger herom. 

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Regionale trafikforbindelser

Kommunale veje og trafikstier

Kollektiv transport