Kirkeomgivelser og fortidsminder

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

5.3.1 Ved væsentlige til- og ombygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

5.3.2 Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelser må byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning ikke gennemføres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken væsentligt.

Bemærkninger til retningslinjer

Udpegningen er foretaget for at sikre kirkernes betydning for oplevelsen af landskabet. I Holbæk Kommune er der 31 kirker. Mange af kirkerne er placeret markant i landskabet, og kan derfor ses over store afstande. Der er derfor samlet set tale om et stort område, som er pålagt restriktioner.

Kommunen har videreført kirkeomgivelserne fra den tidligere kommuneplan. Da landskabet ikke er statisk, vil der inden for de enkelte kirkeomgivelser være arealer hvorfra kirken ikke kan ses eller kun kan opleves i begrænset omfang, og som derfor ikke behøver den samme beskyttelse som de områder hvorfra kirken kan ses og opleves tydeligt. Kommunen vil, i forbindelse med planlægning eller behandling af sager om tilladelse ind for kirkeomgivelserne, tage højde for dette forhold. 

Tidligere har alle kirkeomgivelser været udpeget som områder, hvor der ikke må rejses skov. Da kommunerne er pålagt at udpege væsentlig flere områder til skovrejsning end tidligere, har det været nødvendigt, også at se på de områder, som er udpeget som kirkeomgivelser. Kommunen har derfor foretaget en konkret vurdering i forhold til alle 31 kirker og har udpeget områder, hvor skovrejsning kan tillades, uden at der sker en forringelse af kirkernes oplevelse i landskabet. Dog er det fastholdt, at de steder hvor der fra større veje er en god oplevelse af en kirke, så er der fortsat forbud mod skovrejsning. Den samme vurdering vil blive taget i forbindelse med øvrige anlæg og ændringer i det åbne land.

Når et område er udpeget til kirkeomgivelser betyder det ikke, at der ikke kan ske en udvikling inden for området. Men det er væsentligt at kommunen, i forbindelse med planlægning og tilladelser til anlæg og byggeri inden for kirkeomgivelserne, gør sig klart, hvilken betydning byggeriet eller anlægget vil få for oplevelsen af kirken. Hvis det vurderes, at byggeriet eller anlægget vil påføre et værdifuldt kirkemiljø væsentlig skade, bør byggeriet undgås.

Holbæk Kommune har en del fortidsminder fordelt over hele kommunen. Fortidsminderne er fredede, fordi vi ønsker at bevare de informationer som de gemmer på, og fordi fortidsminderne har en stor kulturel betydning i vores landskab på linje med kirkerne. Foruden at selve fortidsminderne er fredede, er de også omgivet af en 100 m beskyttelseslinje. Beskyttelseslinjen skal sikre indsynet til og udsynet fra fortidsminderne, og samtidig skal de beskytte de arkæologiske værdier, der måtte være i jorden omkring fortidsmindet. Kulturstyrelsen er myndighed for selve fortidsminderne. Kommunen varetager pleje og information om fortidsminderne og administration af beskyttelseslinjen omkring fortidsminderne.