Forhold til anden planlægning

Beskrivelse

Kommuneplanen er en del af et større, nationalt plansystem, og den udgør bindeleddet mellem landsplanlægningen og lokalplanenernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder og den konkrete administration i det åbne land.

Overordnede planer

Kommuneplanen skal tilpasse sig de nationale og regionale planer og den må således ikke stride mod de overordnede nationale interesser og arealudlæg i den regionale råstofplan. 

Erhvervs- og Vækstministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, herunder interesser der er fastsat i planloven og anden lovgivning i øvrigt.

Når der har været nyvalg til folketinget, skal erhvervs- og vækstministeren afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for kommuneplanlægningen. Den seneste landsplanredegørelse er afgivet i 2019 og er således udsendt af den foregående regering. 

Staten udarbejder endvidere landsplandirektiver, der fastsætter arealreservationer som kommuneplanen skal respektere. 

Den regionale vækst og udviklingsstrategi 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2020-2024 er en strategi for, hvordan Region Sjælland ønsker at skabe en attraktiv region i bæredygtig vækst og udvikling.

Kommuneplanens mål er i god tråd med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Kommunale planer

Kommuneplanen har en tæt sammenhæng med Planstrategi 2019. Planstrategien indeholder 3 temaer: "Lokal udvikling", "Bosætning" og "Grøn og Bæredygtig Kommune". Indenfor temaerne beskrives strategien for hvordan vi skal sikre en endnu bedre fremtid i Holbæk Kommune.

Øvrige kommunale planer bl.a. Den strategiske energiplan og Boligstrategien kan ses her.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens side om planlov og planlægning

Nationale, regionale og kommunale planer kan ses på PlansystemDK

Region Sjællands Vækst og udviklingsstrategi

Kommunale planer med betydning for arealanvendelsen kan findes her