Mål for Trafik

Beskrivelse

Transport er en stor del af hverdagen. Vi transporterer os alle dagligt for at komme i skole, på arbejde, for at foretage indkøb eller komme til fritidsaktiviteter. Det er derfor afgørende at fremkommeligheden er god, at vores infrastruktur er sikker, og at vi føler os trygge, når vi færdes i trafikken. Et velfungerende vej- og jernbanenet samt kollektiv trafik er en vigtig forudsætning herfor. 

Trafikplanlægning og projekter skal både understøtte trafikale sammenhænge internt i kommunen og i forhold til det overordnede regionale og statslige trafiknet. Vi er en del af Øresundsregionen og mange pendler dagligt til Københavnsområdet. Vi vil derfor arbejde for at styrke de trafikale forbindelser til hovedstadsområdet med henblik på at fremme sammenhængskraften mellem hovedstadsregionen og Holbæk Kommune.

Planlægningen skal sikre en koordineret investering og udbygning i den trafikale infrastruktur og fastlægge de nødvendige arealreservationer.  

Der skal ske en koordineret indsats mellem byudvikling og trafikplanlægning med henblik på at understøtte og udnytte kommunale og statslige trafikinvesteringer. Der arbejdes videre med en fredeliggørelse af bymidten i Holbæk i overensstemmelse med byrumsplanen og helhedsplanen for Holbæk by.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne for temaet "Trafik".

 

 

FN´s verdensmål

Planlægningen skal sikre gode rammer for en bæredygtig udvikling af trafikken i Holbæk kommune. Transport er indgribende i mange funktioner i samfundet, og planlægningen relaterer sig derfor til mindste 4 hovedmål.

Du kan trykke på nedenstående ikoner og læse mere om FN´s verdensmål der prioriteres/relaterer sig til trafik.

 

Bæredygtig energi Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Ansvarligt forbrug og produktion Klimaindsats