Kultur- og byliv

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

7.1.1 Mulighederne for fysisk aktivitet og socialt samvær skal indgå som et element ved byudvikling og fysiske forandringer i byerne. Udformningen kan spænde vidt fra grønne arealer i og omkring byen til mere urbane opholdsarealer i byerne.

7.1.2 Torve, pladser og primære handelsstrøg i byer skal indrettes så de indbyder til færdsel og ophold for lette og bløde trafikanter. Beplantning skal som udgangspunkt indgå og medvirke til at give en grøn sammenhæng i byen.

7.1.3 Torve og pladser i Holbæk By skal, med udgangspunkt i byrumsplanen for Holbæk By, indrettes så det fremmer mulighederne for kulturelle og fysiske aktiviteter. Byrummene skal indrettes med gode opholdsmuligheder, så byrummet indbyder til socialt samvær.

7.1.4 I udviklingen af bymiljøer skal legepladser eller børnevenlige samlingssteder indgå for at fremme fysisk aktivitet blandt børn samt udvide mulighederne for mødesteder blandt børnefamilier. Legepladser kan både være traditionelle legepladser eller pladser med flere funktioner, som inviterer til leg og bevægelse.

7.1.5 Bymiljøer i lokalområderne skal udvikles så der er let adgang til de sociale, kulturelle og fysiske aktiviteter.

7.1.6 Kulturcentre med stort opland og som ikke er stedsafhængige, skal placeres i Holbæk By.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

7.1.7 Kolonihaveområderne, vist på kort, skal som udgangspunkt bevares. Anlæg af nye kolonihaver skal placeres i eller i tilknytning til en by og med god adgang for cyklister.

Bemærkninger til retningslinjer

Friluftsliv kan udleves alle steder. Tidligere har friluftslivet ofte været forbundet med aktiviteter i tilknytning til større grønne områder, som f.eks. skove eller store naturområder. I dag findes friluftsaktiviteterne i stigende grad i byerne som en naturlig del af bylivet ved siden af byens traditionelle funktion som handelscentrum. 

Byens indretning har stor betydning for muligheden for at kunne udvikle en oplevelsesrig by, hvor fysisk aktivitet, kulturtilbud og gode opholdsmuligheder og mødesteder er integreret i byen. Det er væsentligt, at byen har rum og faciliteter til forskellige grupper af borgere og at der er god tilgængelighed for alle. Samtidig er det også af stor betydning at der er let adgang til bynære grønne områder. Derfor er det vigtigt at værne om byens grønne åndehuller og parker samt udvikle og indarbejde en sammenhængende grøn struktur.

Holbæk by rummer flere af de funktioner som er bærende for en sund og oplevelsesrig by. Handels- og cafélivet tiltrækker mange mennesker og er suppleret med kulturtilbud, grønne byrum samt enkelte byrum med aktiviteter. Byen har dog et forholdsvist uudnyttet potentiale af flere årsager. Dels problematikken omkring biltrafikken i byens primære opholds- og handelsgader, som forhindrer fodgængere og cyklister i frit at benytte og bevæge sig i byrummet. Herudover er der et stort uudnyttet potentiale på Holbæk Havn og dennes sammenhæng til bymidten. 
Holbæk er kommunens største by og har i kraft af sin størrelse også potentialet til at udvikle et rigt kultur- og byliv. Derfor er det også i Holbæk By at de store by-attraktioner og kulturcentre skal placeres. Museer og udstillinger, aktivitetsparker, historiske forsøgscentre, dyreparker og besøgsgårde med dyr, der har en lokal tilknytning kan indpasses i det åbne land.
En række initiativer er i gangsat for at optimere mulighederne for et bedre bymiljø i Holbæk, hvor flere aktiviteter kan rummes, og hvor byen indrettes på de gåendes præmisser. Der blev i 2007 vedtaget en byrumsplan for Holbæk som er retningsgivende i den fremadrettede planlægning for byudviklingen. Der er endvidere udarbejdet en helhedsplan for Holbæk by.
Et godt byliv udgøres både af et attraktivt kulturliv, stærke grønne og blå rekreative værdier og et godt handelsliv. Det er væsentligt for at fastholde og udvikle disse områder for fortsat at kunne tiltrække turister, erhvervsliv og tilflyttere.