Biogas og solcelleanlæg

Statisk kort

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

8.2.1 Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i tilknytning til gårdanlæg med husdyrproduktion.

8.2.2 Fritstående solcelleanlæg skal tilpasses omgivelserne og som udgangspunkt afskærmes af beplantningsbælter.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kort

Fritstående solcelleanlæg

8.2.3 Der er udpeget interesseområder (primære og sekundære positivområder) for placering af fritstående solcelleanlæg, som er de områder der umiddelbart er vurderet egnet til opstilling af fritstående solcelleanlæg. På baggrund af en konkret vurdering og yderligere planlægning kan fritstående solcelleanlæg eventuelt placeres indenfor områderne.

Biogasanlæg ved Audebo

8.2.4 Der er udpeget interesseområde for biogasanlæg (og affaldshåndteringsanlæg) ved Audebo. Interesseområdet muliggør en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.

Definitioner

Definition på gårdbiogasanlæg
Gårdbiogasanlæg er et mindre anlæg, der som udgangspunkt kun modtager husdyrgødning fra den gård hvor anlægget placeres. Biogassen kan anvendes til opvarmning af en eller flere bygninger på en gård eller som blokvarme, der producerer varme til flere boliger.

Bemærkninger til retningslinjer

Strategisk Energiplan

I forbindelse med udarbejdelsen af Holbæk Kommune Strategisk Energiplan 2020-2030 er der foretaget en screening af mulige områder til placering af solcelleanlæg, biogasanlæg og vindmøller.

Der er som følge af borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med den strategiske energiplan vurderet, at der ikke er grundlag for at udpege områder til placering af fællesbiogasanlæg.

Der er på kort udpeget områder, der vurderes relevante for opstilling af solcelleanlæg. Områderne er inddelt i primære og sekundære positivområder. For de primære positivområder gælder det, at der ikke umiddelbart er nogen planmæssige hindringer i forhold til at opstille solcelleanlæg. For de sekundære positivområder kan der være forhold, der skal belyses yderligere førend det er muligt at vurdere hvorvidt området er egnet til opstilling solcelleanlæg. Generelt gælder det dog, at der ikke kan opstilles solcelleanlæg uden en konkret vurdering af det enkelte område samt udarbejdelsen af planlægning herfor. Områderne er udpeget med udgangspunkt i de øvrige hensyn i planlægningen samt hensyn til kommuneplanens øvrige udpegninger.

Eksisterende biogasanlæg i Holbæk Kommune

På anlægget på Audebo Deponi håndteres større mængder husholdningsaffald. Dette biogasanlæg er pt. ikke dimensioneret til at håndtere husdyrgødning. Der udlægges areal til biogasanlæg ved det eksisterende biogasanlæg ved Audebo Deponi. På den måde sikres det, at biogasanlægget forsat kan udvikle sig. En udvidelse af det eksisterende biogasanlæg forudsætter en nærmere planlægning, herunder at der udarbejdes en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse for et konkret projekt. Yderligere kræver udvidelsen en række godkendelser.

Fritstående solenergianlæg

Beplantningsbælter skal som udgangspunkt afskærme fritstående solcelleanlæg, så anlæggene ikke er synlige fra omgivelserne. Dette er for at sikre et hensyn til omgivelserne, herunder byområder (boliger mv.), ubebyggede landarealer mod eventuelle gener.