Mål for Erhverv og Detailhandel

Beskrivelse

Planlægningen skal sikre gode rammer for borgere, erhvervslivet og detailhandelen. Det betyder bl.a., at vi vil samarbejde med alle der kan og vil være med til at skabe vækst. Vi vil fortsat gerne understøtte gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet, så de nuværende virksomheder kan sikres og udvikles. Samtidig vil vi gerne tiltrække nye virksomheder. 

Holbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv med mange små, mellemstore og store virksomheder inden for industri, bygge og anlæg, service og handel fordelt rundt i kommunen. Vi har derfor fokus på at understøtte og skabe gode rammer for for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder, tiltrække nye virksomheder og fremme iværksætteri både i byerne og i landdistrikterne. Det er med til skabe flere job i Holbæk Kommune.

Byomdannelse skal benyttes til at fremme nye synergier og samarbejder mellem kultur, kreative erhverv og uddannelsesmiljøer i forbindelse med omdannelsesprojekter.

Målene for kommunens detailhandelsudvikling skal være med til at udvikle Holbæk By som et overordnet handelscenter, med et stort opland, og samtidigt udvikle handelsmulighederne i de lokale byer. Målet er således, at der er en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele samt et bredt udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger.

Kommunalbestyrelsen vil udvikle Holbæk Megacenter som et aflastningsområde, der tiltrækker kunder fra et stort opland, og som indeholder udvalgsvarebutikker med store vareudvalg og restauranter, eller butikker som ikke fysisk kan indpasses i Holbæk bymidte. Enten fordi butikken arealmæssigt ikke kan indpasses i det eksisterende, eller ved at varegrupperne er så store og at transport og handlen af varegrupperne derfor er uhensigtsmæssig at placere i bymidten.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjer for temaet "Erhverv & Detailhandel".

 

FN´s verdensmål

Du kan trykke på nedenstående ikoner og læse mere om FN´s verdensmål der prioriteres/relaterer sig til erhverv og detailhandel.

 

Anstændige jobs og økonomisk vækst Bæredygtige byer og lokalsamfund Ansvarligt forbrug og produktion