Kystnærhedszonen

Statisk kort

Retningslinjer

4.5.1 Kystnærhedszonen fremgår af retningslinjekortet og dækker områder i landzonen og sommerhusområder.

4.5.2 Kystnærhedszonen skal søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering.

4.5.3 Der må kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær placering, f.eks. byudvikling i kystnære byer, ferie- og fritidsbebyggelse ved bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse samt anlæg til opretholdelse eller forbedring af offentlighedens adgang til kysten. Endvidere kan der indenfor kystnærhedszonen udpeges udviklingsområder, der ikke er omfattet af særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg.

4.5.4 Inden for kystnærhedszonen må der ikke udlægges udviklingsområder, der går ind over udpegninger til eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort.  

4.5.5 Større beplantninger inden for kystnærhedszonen kan etableres, hvis det kan ske på en måde, så den landskabelige oplevelse af landskabet og kysten styrkes.

4.5.6 Nødvendige anlæg og nybyggerier, som er afhængige af en kystnær placering, skal så vidt muligt placeres i tilknytning til allerede eksisterende anlæg.

4.5.7 Der udlægges ikke nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Bemærkninger til retningslinjer

Kystnærhedszonen er en ca. 3 km. bred zone, der ligger langs med alle Danmarks kyster. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor udvikling kræver en grundig forudgående planlægning, der både beskytter de danske kystlandskaber, og sikrer at udviklingen bliver hensigtsmæssig i sammenhæng med de nationale og kommunale mål. Udgangspunktet for en afgrænsning af kystnærhedszonen er, at det åbne, danske kystlandskab er en truet og begrænset ressource. Planlægning indenfor kystnærhedszonen skal derfor sikre, at oplevelsen af kysten ikke begrænses af anlæg, der ikke er afhængig af kystnær placering. De planlægningsmæssige krav til lokalisering af nye anlæg og bebyggelser samt inddragelse af nyt areal til byzone eller sommerhusområde er således særligt skærpede i kystnærhedszonen. Privatøkonomiske interesser eller en gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier kan ikke begrunde en placering i kystnærhedszonen.

Kystlandskabet i Holbæk Kommune er kendetegnet ved et meget afvekslende landskab ud til Isefjorden med Lammefjorden, Holbæk Fjord, Bramsnæs Bugt og Tempelkrogen. Kyststrækningen i Holbæk er ca. 80 km. lang, og den består både af større naturområder og byområder. Kysten består på lange strækninger af større uforstyrrede kyststrækninger med strandenge, strandoverdrev afbrudt af sommerhusområder, skove, landbrugsarealer, bynære grønne arealer og selvfølgelig selve byerne, hvor Holbæk by strækker sig over en 6-7- km lang strækning på sydsiden af Holbæk Fjord.

Der er flere steder god adgang til kysten og også stor interesse omkring aktiviteter, der skal ske ved kysten. Ny bebyggelse og anlæg skal fortrinsvis skal ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Der er udpeget et udviklingsområde på ca. 110 ha. mellem Holbæk og Tuse. Et udviklingsområde er områder indenfor kystnærhedszonen, hvor kommunen får bedre mulighed for at planlægge for byudvikling end indenfor den resterende del af kystnærhedszonen. Det er målet at området skal udvikles til et attraktivt byområde. Udviklingsområdet er på baggrund af en ansøgning fra Holbæk Kommune udpeget af Erhvervsministeriet i landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen.