Affald og forurenet jord

Retningslinjer

Kortet viser eksisterende affaldsanlæg og deponi

Generelle retningslinjer

8.3.1 Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke placeres nærmere end 500 meter fra områder med væsentlige natur-, kulturhistoriske, landskabelige, grundvandsmæssige eller miljømæssige interesser i øvrigt med mindre særlige forhold taler for det.

8.3.2 Rent jord bør forsøgt genanvendt på grunden eller så tæt på som muligt. Anden jord (lettere forurenet jord og forurenet jord) bør genanvendes, behandles eller deponeres på det nærmeste anlæg, hvor det kan ske miljømæssigt forsvarligt. 

Bemærkninger til retningslinjer

Affald

Information betragtes som en vigtig del af arbejdet. For at sikre en optimal udnyttelse af de forskellige indsamlingsordninger og især for at øge genanvendelsesprocenterne, skal der sættes ind med information både over for de almindelige brugere, men også overfor erhvervsdrivende. Indførelse af nye indsamlingsmetoder eller sortering i nye fraktioner skal altid følges op af en særlig informationsindsats.

Kommuneplanen skal sikre, at der kan etableres behandlingskapacitet til affaldsmængderne fra erhverv og husholdninger. Placering af de fleste typer af affaldsanlæg støder ofte på konflikter i forhold til andre arealanvendelsesinteresser som bosætning, grundvandsbeskyttelse, naturinteresser mv. Der kræves derfor en minimumsafstand til arealer, hvis det vurderes at de kan udsættes for en negativ påvirkning. For komposteringsanlæg er der taget udgangspunkt i, at der er tale om åbne komposteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at kontrollere lugtemissionerne som ved lukkede anlæg. Placeringen af affaldsanlæg skal imidlertid også afvejes konkret over for en lang række andre hensyn. 

Jord

I forbindelse med byudvikling ønsker Holbæk Kommune at arbejde for, at behovet for at flytte og deponere jord begrænses mest muligt f.eks. ved at der i forbindelse med lokalplanlægning arbejdes for at eventuel overskudsjord fra byggemodning kan blive indenfor lokalplanområdet som f.eks. et landskabeligt element. Der kan blive stillet krav til bygherre om at redegøre for jordbalancerne i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan, så der indenfor lokalplanområdet sikres mulighed for at håndtere evt. overskudsjord.

Holbæk Kommune ønsker, at ren og lettere forurenet jord, som ikke kan genanvendes i det specifikke projekt, hvorfra det stammer, som udgangspunkt skal kunne genanvendes eller deponeres inden for kommunen. Det er både billigere og mere miljøvenligt end at køre jord over større afstande.

Kommunen ønsker at hjælpe med at forbinde de byggepladser, hvor der er ren overskudsjord (kategori 1 efter jordflytningsbekendtgørelsen), med de byggepladser, hvor der mangler jord. Dokumenteret ren jord skal kunne genanvendes, hvis anvendelsen har et konkret formål.

Flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen inden den bortskaffes. Lettere forurenet jord kan efter konkret vurdering genanvendes i større bygge- og anlægsarbejder, f.eks under fast belægning, hvor der ikke er en kontaktrisiko. Deponering af forurenet jord skal ske i miljøgodkendte specialdepoter. Al jordflytning fra arealer omfattet af områdeklassificering skal anmeldes inden den flyttes, jf. kommunes vedtagne jordregulativ og administration for flytning af jord. Arealer omfattet af reglerne omkring områdeklassificering kan findes på kommunens digitale kort https://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/digitale-kort/.