2 - Solcelleanlæg ved Severinsminde

Formål

Holbæk Kommune har igangsat kommune- og lokalplanlægning for at muliggøre etablering af et solcelleanlæg på op til 90 ha. ved Severinsminde sydøst for Tuse. Planområder er i alt ca. 100 ha. og der ønskes etableret solcelleanlæg på ca. 90 ha. Området er i dag landbrugsareal, der anvendes til dyrkning af traditionelle landbrugsafgrøder.

Kommuneplantillæggets formål er at åbne mulighed for at lokalplanlægge for solcelleanlæg indenfor den tilknyttede kommuneplanrammes område.

Områdets nordvestlige del grænser op til Tuse by, mens områdets nordlige del er beliggende ved motorvejen. Områdets sydøstlige del grænser op til Tingtved-Borup. Jernbaneføringen går igennem planområdet. Kalveå er beliggende syd for områdets sydvestlige afgrænsning.

Solcellepanelerne får en højde på op til 3,5 m. Der etableres desuden nødvendige teknikbygninger og en transformerstation i området. Bygningerne og de tekniske udendørsanlæg i tilknytning hertil får en maksimal højde på 6,5 m.

Solcelleanlægget afskærmes af et beplantningsbælte rundt om solcelleanlægget.

Indhold

Med kommuneplantillægget indføres der et nyt rammeområde, der udlægger anvendelsen til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg og for driften tilhørende anlæg. Anlægget skal effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

 

Forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning

Det er vurderet at planen er i overensstemmelse med statslig og regional planlægning.

Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021 (og Landskabsplan 2014)

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil forblive i landzone.

Etablering af et solcelleanlæg var ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og forslag til kommuneplan 2021, da området ikke var udlagt til teknisk anlæg eller erhvervsområde. For at muliggøre etablering af solcelleanlægget er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg.

Kommuneplantillægget stiller krav til afskærmende beplantning.

Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021 (og Landskabsplan 2014)

Den nuværende anvendelse er landbrugsdrift. Planområdet er med kommuneplantillægget og den tilknyttede ramme udlagt til teknisk anlæg i form af solenergianlæg. Området er i Kommuneplan 2021 omfattet af en række udpegninger. Udpegningerne beskrives i det efterfølgende.

Drikkevandsinteresser og vandboringer

Planområdet er beliggende inden for et området udpeget til særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, skal friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Etablering af solcelleanlæg medfører ikke en potentiel trussel mod drikkevandsinteresserne.

Indenfor planområdet findes to vandboringer. Der er tinglyst deklaration med beskyttelseszone på 10 meter omkring disse. Byggeri og anlæg må således ikke placeres nærmere end 10 meter fra boringerne. Omkring vandboringer er der, jf. miljøbeskyttelsesloven, ydermere en sprøjtefri zone, jf. den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Landbrugspligt

Planområdet er omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten opretholdes. Det forventes, at solcelleanlægget har en levetid på ca. 30 år, og herefter skal arealet overgå til landbrugsformål igen.

Kirkeomgivelser

Planområdet er beliggende indenfor kirkeomgivelser ved Butterup kirke og Søstrup kirke. Butterup kirke ligger ca. 640 m. fra planområdet (hvor planområdet er tættest på). Søstrup kirke ligger ca. 1,6 km. fra planområdet (hvor planområdet er tættest på).

Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.3.2 må der ikke placeres tekniske anlæg og lignende, med mindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken væsentligt.

Kommuneplanrammen og lokalplanen giver mulighed for etablering af solcelleanlæg med en maksimal højde på 3,5 meter. Transformerstationen vil have en højde på maksimalt 6,5 m. Desuden er der krav om afskærmende beplantning rundt om anlægget med en min. højde på 4 meter, dog undtaget område udpeget til kirkeomgivelser, hvor maks. højden for beplantningsbæltet er 4 meter.

Etablering af solcelleanlæg med tilhørende beplantning vil enkelte steder begrænse kigget til kirkerne, herunder ved Borupvej indenfor planområdet. Da der imidlertid er eksisterende beplantning, der begrænser kigget og pga. planområdets afstand til kirkerne vurderes kommuneplantillæggets og lokalplanens anvendelse samlet set ikke at forringe oplevelsen af kirkerne væsentligt. Herudover fastlægger lokalplanen en maks. højde på 4 meter for beplantningen indenfor område udpeget til kirkeomgivelser.

 

 

Skovrejsning

Planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) medfører ikke etablering af ny skov eller fjernelse af eksisterende skov. Der er ikke fredskov i området. Den del af planområdet, som er placeret sydøst for jernbanen, er beliggende i et område, hvor skovrejsning er ønsket. Et område nordvest for jernbanen indenfor planområdet er omfattet af skovrejsning uønsket. Udpegningen til et område, hvor skovrejsning er ønsket medfører ikke handlepligt. Lokalplanen muliggør et teknisk anlæg i en midlertidig periode. Når driften af solcelleanlægget ophører skal området tilbageføres til landbrugsområde. Det vurderes derfor, at der ikke skal udlægges et erstatningsskovrejsningsområde.

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Arealet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Større tekniske anlæg skal søges placeret uden for de særligt værdifulde landbrugsområder. Solcelleanlægget er et teknisk anlæg, som ligger i området midlertidigt. Der er tale om den type anlæg, som oftest placeres i landzone. Når driften af solcelleanlægget ophører tilbageføres området til landbrugsformål.

Udpegningen ophæves derfor ikke af kommuneplanen med kommuneplantillæg 2.

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

I tilknytning til planområdet er Severinsminde gården, som er en stor forpagter gård, der hørte under Løvenborg baroni, med en statelig hovedbygning og mange store driftslænger. Bygningerne er opført i 1904-05 efter en brand ødelagde den oprindelige ladegård opført i 1802. I alt 8 bygninger på gården er udpeget som bevaringsværdige med høj værdi – SAVE 2. Der er desuden en mindre arbejderbolig fra 1917, et stykke fra selve gården, der er vurderet til middel bevarings værdi – SAVE 4.

Planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) afstedkommer ikke ændringer af bygningerne.

Fortidsminder og arkæologi

I tilknytning til planområdet ligger der to beskyttede fortidsminder – 2 rundhøje fra oldtiden, et område med en radius på 100 m omkring højene er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje. Disse områder indgår ikke i planområdet og friholdes derfor også fra solcellepaneler, bebyggelse og beplantning således at beskyttelseslinjen respekteres.

Der er derudover en række beskyttede sten – og jorddiger i området. Projektet medfører ingen væsentlige ændringer af disse. Planlægningen sikrer, at solcellepaneler placeres med 5 meters afstand til digerne.

Etablering af vejadgang fra nord til planområdet (kortbilag) forudsætter muligvis gennemkørsel i det eksisterende stendige.

Såfremt det ønskes at lave en gennemkørsel i et dige skal der søges dispensation hos kommunen, og etablering af gennemkørslen forudsætter, at kommunen kan meddele dispensation hertil.

Landskabsområder i kommuneplanen og i landskabsplanen

Planområdet er ikke udpeget i kommuneplanen som værdifuldt landskab, større sammenhængende landskab eller større uforstyrret landskab. Projektområdet ligger dog helt op ad Kalveå ådal, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Området er beliggende inden for område 03 Allerup, 14 Tuse Å og 15 Søstrup i Holbæk Kommunes landskabsplan.

Område 03 Allerup er karakteriseret ved, at der optræder mange forskellige elementer i området som derfor får karakter af at være meget sammensat. De gennemgående træk er bynærhed, byudvikling og erhvervsområder. Ingen af elementerne er i sig selv særligt karaktergivende for området.

Områdets afgrænsning ses på kortet nedenfor.

Område 14 Tuse Å er karateriseret ved ådalen og de ånære arealer. Som udgangspunkt er der tale om et forholdsvis autentisk landskab hvor den oprindelige bebyggelsesstruktur er intakt på trods af områdets nærhed til Holbæk By. Kysten ved bunden af Holbæk Fjord opleves fra den nordlige del af området. Der er forholdsvis lidt beplantning i området, fortrinsvis som tilgroede moseområder på ånære arealer. Der er få mellemstore gårde i området beliggende på kanten af ådalen.

Områdets afgrænsning ses på kortet nedenfor.

Område 15 Søstrup er karakteriseret ved, at det dominerende landskabselement er landbrugslandet med mellemstore gårde og tætliggende landsbyer. Landskabet er præget af mange tekniske elementer og flere landsbyer som er udbygget med parcelhusområder.

Områdets afgrænsning ses på kortet nedenfor.

Overordnede landskabelig vurdering og bemærkninger

Overordnet set er der tale om et meget sammensat og forskelligartet planområde, som er beliggende indenfor 3 forskellige landskabsområder i landskabsplanen. Området er præget af eksisterende tekniske anlæg og har nærhed til motorvej og gennemskåret af en jernbaneforbindelse. Etablering af solcelleanlæg vurderes ikke at udgøre en trussel mod de eksisterende landskabelige karakteristika.

Da det forventes, at solcelleanlægget har en levetid på ca. 30 år (og herefter skal arealet overgå til landbrugsformål igen) er der således ikke tale om en permanent ændring af landskabet.

Planlægning for området stiller krav om etablering af beplantningsbælter rundt om anlægget. Beplantningen skal være hjemmehørende arter, som også indgår i eksisterende læhegn i området.

Grønt Danmarkskort

Em mindre del af planområdet er udpeget til grønt danmarkskort. Planens muligheder vurderes at være i overensstemmelse med udpegningen, da den ændrede anvendelse vurderes at forbedre levesteder og skabe bedre spredningsmuligheder for vilde dyr og planter, som en følge af ophør af intensiv markdrift. 

Områderne mellem solcellepanelerne indenfor planområdet vil blive afgræsset af dyr.

Kystnærhedszone

Af Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg fra juni 2013 fremgår at:

"Planlægning i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, som skal sikre, at kystnærhedszonen friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering. Hovedprincipperne for lokalisering af tekniske anlæg er:

 • At tekniske anlæg placeres i tilknytning til eksisterende byzone, bebyggelse eller tekniske anlæg og
 • indpasses i landskabet, så den øvrige åbne kystnærhedszone påvirkes mindst muligt

​En planlægningsmæssig begrundelse kan eksempelvis være udnyttelse af eksisterende infrastruktur til energiforsyning, eller hvor solenergianlæg etableres for at understøtte og effektivisere eksisterende funktioner. Den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse vil i alle tilfælde skulle afvejes i forhold til den påvirkning anlægget vil have på kysten og de hensyn, som kystnærhedszonen skal varetage."

Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for at placere solcelleanlægget indenfor kystnærhedszonen er følgende:

 • At området ligger i tilknytning til eksisterende byzone
 • At anlægget ikke vil være synligt fra kysten pga. motorvejen ligger højere og er beliggende tættere på kysten og mellem anlægget og kysten.
 • At anlægget ligger i et område, der ikke umiddelbart er sårbart landskabeligt pga. tilstedeværelse af andre tekniske anlæg (herunder motorvej og jernbane)
 • At anlægget ligger godt i forhold til el-infrastrukuren
 • At området har en høj solindstråling
 • At området afskærmes med beplantningsbælte

Desuden placeres anlægget bag område der er planlagt til byudvikling, da området ligger bag ved rammeområde 2.B26, der desuden er udpeget som udviklingsområde i landsplandirektiv. Afstanden fra kysten til planområdet er ca. 1,6 km, hvor planområdet er tættest på, og planområdet er derfor beliggende i den ydre del af kystnærhedszonen.

Endeligt er produktionen af grøn energi optimal, hvis den foretages tæt på forbruget af energien og dermed ofte tæt på større byer, hvor der forbruges meget energi. Dette skyldes at tabet ved transporten af energien fra produktionsstedet og til forbrugsstedet minimeres.

Forbruget i de større byer har medført en god udbygning af el-infrastrukturen, således byerne kan forsynes med elektricitet. Denne el-infrastruktur er det attraktiv at placere solcelleparker i nærheden af, da solcelleparkerne ofte kan tilsluttes direkte til den eksisterende el-infrastruktur, hvorfra energi også forbruges. Dermed opnår flere fordele, såsom at:

 • Energitabet i elledningerne minimeres
 • Netselskabets omkostningerne for at tilslutte solcelleparken minimeres
 • Infrastruktur samles og forstyrre dermed omgivelserne mindre

Ovenstående er også tilfældet for Holbæk Kommune, idet der i randområdet syd for Holbæk by er etableret en stærk el-infrastruktur.​

Bilag IV arter og Internationale beskyttelsesområder

Planområdet ligger ikke i nærheden af Natura 2000 områder. Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde Egernæs med holme og Fuglsø, beliggende ca. 8 km. Fra planområdet. Den ændrede anvendelse indenfor planområdet vurderes ikke at påvirke naturbeskyttelsesinteresserne væsentligt, hverken direkte eller indirekte.

Herunder redegøres for en samlet vurdering af lokalplanområdets levesteder for bilag 4-arter. Planens realisering vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rastesteder for bilag IV-arter. I tilknytning til, men udenfor planområdet, er en række mindre § 3 beskyttede områder (søer), hvor 2 søer vurderes at kunne være levested for bilag IV arter. Herudover er der i tilknytning til søerne enkelte træer med hulheder, som vurderes at være levesteder for arter af flagermus. Såfremt anbefalingerne i det nedenstående følges, vil levestederne for bilag IV arterne kunne forbedres i forhold til tilstanden i dag.


Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander

I tilknytning til lokalplanområdet er en række mindre søer. De fleste søer er beskyggede, har stejle anlæg og er eutrofieret(næringsbelastet) og vurderes at have mindre betydning for bilag 4-arter som Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Sø 1 og særlig sø 7 vurderes at kunne være levested for bilag 4-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. De øvrige søer vurderes ikke at være egnede levesteder for disse arter.

Skulle man gøre noget godt for disse arter skulle man fælde mindre træer syd og vest for søerne, så man øge solindstråling. Yderligere vil det gavne naturtilstanden i de fleste søer, hvis brinkanlægget blev fladere. Det sidste indgreb vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Mindre rydningsarbejde omkring søerne kan foretages uden dispensation.
Arterne har ligeledes brug for uforstyrrede områder omkring søerne, gerne døde stammer og andet de kan gemme sig under i vinterperioden.

Flagermus
I de fleste remiser står der enkelte ældre træer med hulheder, som vurderes at være levesteder for arter af flagermus. Disse er stort set alle placeret i kanten af søerne. En stor del af disse skal bevares for at opretholde levesteder for flagermus. Hvis enkelte træer fældes skal det ske i perioden 31. august til 1. november.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021), da de giver mulighed for etablering af et energiproduktionsanlæg, der er omfattet af lovens bilag 2, og det vurderes, at planerne ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Der er foretaget en afgrænsning af indholdet i miljøvurderingen. Denne afgrænsning har været i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningen kan ses her.

Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene og en sammenfattende miljøredegørelse. Miljørapporten var i høring sammen med planforslaget og kan ses her. Den sammenfattende miljøredegørelse efter høring kan ses her.

Proces

Planforslaget var i høring i perioden fra den 30. juni 2021 til den 15. september 2021. Du kan se behandlingen af høringssvarene her.

Planforslaget var i høringen benævnt kommuneplantillæg nr. 18 til kommuneplan 2017. Efterfølgende blev kommuneplan 2021 vedtaget endeligt, og siden blev kommuneplantillægget vedtaget endeligt. Det er derfor nu benævnt kommuneplantillæg nr. 2 (til kommuneplan 2021).

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

7.T01 (T2) - Solcelleanlæg ved Severinsminde